Problematic issues on the evaluation of domestic animals during forensic commodity expertises


Keywords: forensic commodity expertise, evaluation, market price, domestic animals, financial loss, cruelty to animal.

Abstract

The article purpose is to address problematic issues during forensic com-modity expertises on the evaluation of pets, in particular, to determine the material damage caused to an animal owner, in case of animal abuse and injuries, mutilation or death of an animal. The animal in this case is the object of civil relations.

Carrying out forensic commodity expertises on evaluation of pets, in particular, to determine the material damage caused to an animal owner in case of animal abuse, requires an individual approach in each case, taking into account individual characteristics and obtaining complete initial data to identify objects of study.

References

Antoniuk, D. O. (2014). Zhorstoke povodzhennia z tvarynamy: poniattia ta oznaky skladu zlochynu. Chetverti kharkivski kryminalno-pravovi chytannia : tezy dop. ta nauk, povidoml. uchasn. Mizhnar. nauk. konf. stud. ta aspirantiv (Kharkiv, 16—17.05.2014). Kharkiv [in Ukrainian].
Holovko, I. A. (2010). Kryminalna vidpovidalnist za zhorstoke povodzhennia z tvarynamy : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv [in Ukrainian].
Instruktsiia pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh dos-lidzhen : zatv. nakazom Min’iustu Ukrainy vid 08.10.1998 r. № 53/5 (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 (data zvernennia: 18.03.2021) [in Ukrainian].
Kalmykov, D. O., Danylevskyi, A. O. (2013). Kryminalna ta administratyvna vidpo-vidalnist za zhorstoke povodzhennia z tvarynamy : monohrafiia. Luhansk [in Ukrainian].
Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia : Zakon Ukrainy vid 07.12.1984 r. № 8073-X (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (data zvernennia: 18.03.2021) [in Ukrainian].
Kryminalnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (data zvernennia: 18.03.2021) [in Ukrainian].
Marchuk, A. A. (2020). Osoblyvosti ekspertnoi otsinky vartosti domashnikh tvaryn. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN. № 123. URL: https:// animal.kharkov.ua/archiv/ntb/STB123/15.pdf (data zvernennia: 12.03.2021) [in Ukrainian].
Pro sudovu ekspertyzu : Zakon Ukrainy vid 25.02.1994 r. № 4038-KhII (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 (data zvernennia: 18.03.2021) [in Ukrainian].
Pro zakhyst tvaryn vid zhorstokoho povodzhennia : Zakon Ukrainy vid 21.02.2006 r. № 3447-IV (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15 (data zvernennia: 15.03.2021) [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennia Natsionalnoho standartu № 1 «Zahalni zasady otsinky maina i mainovykh prav» : Postanova KMU vid 10.09.2003 r. № 1440 (zi zmin. ta do-pov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-p (data zvernennia: 12.03.2021)[in Ukrainian].
Shevchenko, O. V. (2017). Vykorystannia spetsialnykh tovaroznavchykh znan pid chas dosudovoho rozsliduvannia : dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv [in Ukrainian].
Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435-IV (zi zmin. ta do-pov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (data zvernennia: 18.03.2021) [in Ukrainian].
Turska, V. O. (2016). Administratyvno-pravove rehuliuvannia zakhystu tvaryn vid zhor-stokoho povodzhennia : dys. … kand. yuryd. nauk. Odesa [in Ukrainian].
Yatsenko, I. V., Derecha, L. M., Parylovskyi, O. I. (2020). Osoblyvosti struktury vysnovku sudovo-veterynarnoho eksperta za rezultatamy doslidzhennia trupa tvaryny z oznakamy nasylnytskoi smerti. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky : zb. nauk. pr. Kharkiv. Vyp. 21. S. 615—639. DOI: https://doi. org/10.32353/khnrife.1.2020.44 (data zvernennia: 18.03.2021) [in Ukrainian].
Yatsenko, I. V., Zapara, S. I., Zakhar’iev, A. V., Kyrychenko, V. M., Skrypka, M. V., Ser-diukov, Ya. K. (2018). Sudovo-ekspertni vypadky doslidzhennia trupiv tvaryn z oznakamy nasylnytskoi smerti vid zhorstokoho povodzhennia. Problemy zoo-inzhenerii ta veterynarnoi medytsyny : zb. nauk. pr. KhDZVA. Kharkiv. Vyp. 35. Ch. 2. T. 3. 130—138 [in Ukrainian].

Abstract views: 86
PDF Downloads: 39 PDF Downloads: 13
Published
2021-07-27
How to Cite
Manulenko, O., Zanina, T., Kopytko, A., & Cechin, T. (2021). Problematic issues on the evaluation of domestic animals during forensic commodity expertises. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 23(1), 359-371. https://doi.org/10.32353/khrife.1.2021.28