LOSSES AS A SUBJECT TO LEGAL ECONOMIC EXAMINATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS


Keywords: losses, the making elements of losses, methods of assessment of damage and its size, competence, competence.

Abstract

In criminal proceedings, in the process of investigation or judicial consideration of cases of theft and appropriation of property and economic crimes, a forensic economic examination is appointed, during which conflict situations in the financial and economic activities of enterprises, which resulted in losses, loss of material and material assets and money, are investigated. That is, forensic economic expertise is a form of use of specialized knowledge in criminal proceedings.

Research within the framework of economic expertise is based on the study of the economic activity of the enterprise, the processes of formation of financial indicators on the carried out transactions and the correctness of their recording in the accounting.

According to article 242, paragraph 1, of the Criminal Procedure Code of Ukraine, and paragraph 2. 3 of the Instructions on the Appointment and Conduct of Forensic Examinations and Expert Studies, «Methods of Solving Issues of Material Damage by Forensic and Economic Examination,» the question of establishing losses in their legal sense goes beyond the limits established by law of the use of specialized knowledge by a judicial expert economist.

The issue of the wrongfulness of a person ‘s conduct, due to its legal nature, cannot be decided by a forensic and economic examination. The decision of such a question is the exclusive competence of the investigator or the court.

When deciding on the determination of material damage (losses), the expert economist, within the limits of his competence, determines only the economic side of the losses caused to the victim, regardless of the reasons for their occurrence.

Keywords: losses, the making elements of losses, methods of assessment of damage and its size, competence, competence.

References

Chumachenko, N. L., Savchenko, I. O., Striletska, I. V. (2008). Mezhi kompetentsii eksperta-ekonomista pry vyrishenni pytan, poviazanykh z rozrakhunkom rozmiru shkody, zapodiianoi vnaslidok samovilnoho zaniattia zemelnoi dilianky. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky: Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskyi naukovo-doslidnyi instytut sudovykh ekspertyz im. Zasl. prof. M. S. Bokariusa. Kharkiv: Pravo. Vyp. 8 [in Ukrainian].
Instruktsiia pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen: zatv. nakazom Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 08 zhovtnia 1998 roku № 53/5 (zi zminamy ta dopovnenniamy) URL: https: //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 [in Ukrainian].
Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13.12.2012 roku № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (data znernennia 10.04.2019) [in Ukrainian].
Krysan,  T.  Ie. (2008). Zbytky yak katehoriia tsyvilnoho prava Ukrainy: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Odesa [in Ukrainian].
Metodyka «Metody, sposoby ta pryiomy, yaki vykorystovuiutsia pry provedeni sudovo-ekonomichnykh ekspertyz», reiestratsiinyi kod 11.0.08, DNDISE, 2003 [in Ukrainian].
Metodyka «Metodyka vyrishennia sudovo-ekonomichnoiu ekspertyzoiu pytan shchodo sprychynennia materialnykh zbytkiv», reiestratsiinyi kod 11.0.22, KNDISE, 2010 [in Ukrainian].
Natsionalne Polozhennia (Standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti»: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.02.2013 № 73 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (data zvernennia 14.03.2019) [in Ukrainian].
Naukovo-metodychni rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen: zatv. nakazom Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 08 zhovtnia 1998 roku № 53/5 (zi zminamy ta dopovnenniamy). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 03.12.1998. № 46. Stor. 172 [in Ukrainian].
Podkolzin,  I.  V. (2009). Zbytky ta yikh vidshkoduvannia v dohovirnomu pravi Ukrainy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Kyiv [in Ukrainian].
Polozhennia pro ekspertno-kvalifikatsiini komisii ta atestatsiiu sudovykh ekspertiv: zatv. nakazom Ministerstva yustytsii Ukrainy 03.03.2015 № 301/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15 (дата звернення 22.07.2019) [in Ukrainian].
Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy (zi zminamy ta dopovnenniamy) vid 16.07.1999 № 996-XIV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 [in Ukrainian].
Pro sudovu ekspertyzu: Zakon Ukrainy vid 25.02.1994 roku № 4038-XII (zi zminamy ta dopovnenniamy). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994.
№ 28. St. 232 [in Ukrainian].
Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy u sferi derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky u zviazku z vykonanniam Planu dii shchodo liberalizatsii Yevropeiskym Soiuzom vizovoho rezhymu dlia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13. 05. 2014 № 1261-VII (zi zminamy ta dopovnenniamy) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2014. № 28. St. 937 [in Ukrainian].
Rybkina, T. M., Khomutenko, O. V. (2008). Mistse sudovo-ekonomichnoi ekspertyzy v protsesi vstanovlennia shkody ta zbytkiv. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky: Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskyi naukovo-doslidnyi instytut sudovykh ekspertyz im. Zasl. prof. M. S. Bokariusa. Kharkiv: Pravo. Vyp. 8 [in Ukrainian].
Vnutrishnohospodarskyi kontrol. URL: https://pidruchniki.com/1623042861805 (data zvernennia 17.05.2019) [in Ukrainian].

Abstract views: 67
PDF Downloads: 127
Published
2019-12-04
How to Cite
Anishchenko, O., & Danylchenko, O. (2019). LOSSES AS A SUBJECT TO LEGAL ECONOMIC EXAMINATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 20(2), 367-377. https://doi.org/10.32353/khrife.2.2019.28