Forensic Veterinarian as a Subject of Procedural Legal Relations and Forensic Expert Activity


Keywords: forensic veterinary examination; forensic veterinarian; forensic expert; forensic expert activity; criteria for determining legal status of forensic veterinarian; specific veterinary expertise.

Abstract

The research paper suggests an extended definition for “forensic veterinarian”, consisting in the fact that this is an independent subject of procedural legal relations and forensic expert activity, with higher veterinary education (educational qualification level of specialist or master), who has undergone professional expert training, is certified and has gained qualification of a forensic veterinarian in the expert speciality 18.1 “Veterinary research”, on a professional basis possesses specific expertise and skills in the field of veterinary medicine, is entrusted to solve tasks of forensic veterinary examination and in accordance with legislation is involved in conduct of research on objects of forensic veterinary examination containing information about circumstances of criminal offense commission by using specific expertise as well as provides the expert conclusion or notifies about the impossibility of its provision. It is argued that special criteria for determining procedural status of a forensic veterinarian specify specifics of his professional activities in the system of forensic expert support of justice which is due to his specific veterinary expertise. Procedural criteria of the forensic veterinarian’s status reveal his role in the course of proceedings, in particular: his belonging to other (replaceable) participants in proceedings and performing auxiliary functions in it; has no personal interest in proceedings; has no material and legal interest in procedure outcome; information about the forensic veterinarian is entered into the State Register of Certified Forensic Experts (although this criterion is not mandatory).

References

Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Academic explanatory dictionary of Ukrainian language]: v 11 t. ; za red. I. K. Bilodida. Kyiv, 1970—1980. T. 2. 1971. URL: http://sum.in.ua/s/ekspert [in Ukrainian].
Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Academic explanatory dictionary of Ukrainian language]: v 11 t. ; za red. I. K. Bilodida. Kyiv, 1970—1980. T. 9. 1978. URL: http://sum.in.ua/s/specialjnyj [in Ukrainian].
Avdieieva, H. K. (2013). Problemy harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy u haluzi sudovoi ekspertyzy iz zakonodavstvom krain Yevropeiskoho Soiuzu [Issues of harmonizing Ukrainian legislation in the field of forensic science with legislation of European Union countries]. Pravova doktryna — osnova formuvannia pravovoi systemy derzhavy : mat-ly Mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 20-richchiu NAPrN Ukr. ta obhovor. piatytom. monohr. «Pravova doktryna Ukrainy» (Kharkiv, 20— 21.11.2013). Kharkiv [in Ukrainian].
Baraniak, V., Nesimko, O. (2017). Sudovyi ekspert yak subiekt sudovo-ekspertnoi diialnosti [Forensic expert as subject of judicial expert activity]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. Vyp. 876 (16). URL: https://ena.lpnu.ua:8443/server/api/core/ bitstreams/791fdcd8-7464-4d58-b45d-994632543eb0/content [in Ukrainian].
Byard, R. W., Boardman, W. (2011). The potential role of forensic pathologists in veterinary forensic medicine. Forensic Science, Medicine, and Pathology. Vol. 7. Is. 3. DOI: 10.1007/s12024-011-9241-x.
Dudych, A. B. (2014). Poniattia sudovoho eksperta yak uchasnyka kryminalnoho provadzhennia [The concept of forensic expert as a participant in criminal proceedings]. Nashe pravo. № 6. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_6_25 [in Ukrainian].
Dudych, A. B. (2015). Vymohy, yaki prediavliaiut do osoby sudovoho eksperta yak uchasnyka kryminalnoho provadzhennia [Requirements for a forensic expert as a participant of criminal proceedings]. Nashe pravo. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nashp_2015_1_19 [in Ukrainian].
Dufeniuk, O. M. (2018). Dosvid Polshchi sto-sovno uchasti sudovoho eksperta u krymi-nalnomu provadzhenni [Poland experience regarding participation of a forensic expert in criminal proceedings]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna. Vyp. 1. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/ handle/1234567890/1229 [in Ukrainian].
Egglestone, R. (1983). Evidence, Proof and Probability. 2nd ed. London.
Halushko, A. V. (2017). Ekspert yak uchasnyk kryminalnoho provadzhennia: teoretychnyi aspekt [Forensic expert as a participant of criminal proceedings: theoretical aspect]. Pravo i suspilstvo. № 5. URL: http://pravoisuspilstvo.org. ua/archive/2017/5_2017/part_1/42.pdf [in Ukrainian].
Huzela, M., Katsnir, V. (2018). Zarubizhnyi dosvid orhanizatsii sudovo-ekspertnoi diialnosti v protsesi zdiisnennia kryminalnoho peresliduvannia [Foreign experience in the organization of forensic expertise in the process of prosecution]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. № 906. URL: http://science.lpnu.ua/ sites/default/files/journal-paper/2019/ sep/18385/21.pdf [in Ukrainian].
Iatsenko, I., Derecha, L., Kazantsev, R. (2021). Noveishie nauchnye i prakticheskie dostizheniia i perspektivy razvitiia sudebno-veterinarnoi ehkspertizy trupov zhivotnykh v Ukraine [Latest scientific and practical achievements and prospects of the development of forensic veterinary examination of animal carcasses in Ukraine]. Legea şi Viaţa. № 1. Vol. II. URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_ file/94-99_27.pdf [in Russian].
Kliuiev, O. (2019). Improvement of forensic support: theoretical, legal and organizational aspects. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics. Is. 19. DOI: 10.32353/khrife.1.2019.08.
Komziuk, A. T. (2009). Ekspert v admini-stratyvnomu sudochynstvi [Forensic expert in administrative proceedings]. Pravo i Bezpeka. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Pib_2009_2_14 [in Ukrainian].
Konovalova, V. O., Shepitko, V. Yu. (2008). Yurydychna psykholohiia [Legal Psychology]: pidruchnyk. 2-he vyd., pererob. i dop. Kharkiv. URL: https://shron1.chtyvo.org. ua/Konovalova_Violetta/Yurydychna_psykholohiia.pdf?PHPSESSID=2odmj99v7 m77m525bbo3a8jgt7 [in Ukrainian].
Kovalevska, Ye. V. (2018). Vykorystannia spetsialnykh medychnykh znan pid chas roz-sliduvannia zlochyniv [The use of specific medical expertise during investigation of crimes]: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv. URL: http://ir.librarynmu.com/ bitstream/123456789/997/1/Kovalevska_ Aftoreferat.pdf [in Ukrainian].
Maksymiv, L. V. (2020). Protsesualnyi status eksperta u kryminalnomu provadzhenni: okremi aspekty [Procedural status of an expert in criminal proceedings: certain aspects]. Porivnialno-analitychne pravo. № 2. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/ bitstream/lib/35561 [in Ukrainian].
Osovska, H. V., Semeniuk, T. V., Osovskyi, O. A. (2017). Atestatsiia yak osnovnyi metod otsiniuvannia personalu [Attestation as the main method of staff assessment]. Efektyvna ekonomika. 2017. № 11. URL: http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5873 [in Ukrainian].
Ottinger, T., Rasmusson, B., Segerstad, C. H. A., Merck, M., Goot, F. V. D., Olsen, L., Gavier-Widen, D. (2014). Forensic veterinary pathology, today’s situation and perspectives. Veterinary record. Vol. 175. Is. 18. DOI: 10.1136/vr.102306.
Parry, N. M. A., Stoll, A. (2020). The rise of veterinary forensics. Forensic Science International. Vol. 306. DOI: 10.1016/j. forsciint.2019.110069.
Pchelin, V. B. (2017). Orhanizatsiia administratyvnoho sudochynstva Ukra-iny: pravovi zasady [Organization of administrative court proceedings in Ukraine: legal principles]: monohrafiia. Kharkiv [in Ukrainian].
Polianskyi, A. O., Hasparian, S. H., Andrenko, S. O., Shevtsova, O. M. (2020). Shchodo roli sudovoi ekspertyzy v mekhanizm zakhystu prav i svobod liudyny [Concerning the role of forensic science in the mechanism of protecting human rights and freedoms]. Prava liudyny v Ukraini: mynule, sohodennia, maibutnie : tezy dop. uchasn. Vseukr. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 10.12.2020). Kharkiv [in Ukrainian].
Repeshko, P. I. Sudovyi ekspert: spivvidnoshennia protsesualnoho statusu ta profesiinoi diialnosti [Forensic expert: relation between procedural status and professional activity]. Advanced Technologies of Science and Education : ХIV Mizhnar. nauk. internet-konf. URL: http:// intkonf.org/repeshko-pi-sudoviy-ekspert-spivvidnoshennya-protsesualnogo-statusu-ta-pofesiynoyi-diyalnosti/ [in Ukrainian].
Shcherbakovskii, M. G., Shcherbakovskaia, L. P. (2013). Sostiazatelnye nachala privlecheniia ehksperta v ugolovnom sudoproizvodstve Ukrainy [Sostyazatel’nye began bringing in of expert in the criminal trial of Ukraine]. Uchenye zapiski Tavricheskogo natsionalnogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Seriia «Iuridicheskie nauki». T. 26 (65). № 1 [in Russian].
Shepitko, V. Yu. (2014). Problemy vykorystannia spetsialnykh znan kriz pryzmu suchasnoho kryminalnoho sudochynstva v Ukraini [Problems of using specific expertise through the prism of modern criminal justice in Ukraine]. Sudova ekspertyza. № 1 [in Ukrainian].
Shulzhenko, A. V. (2016). Protsesualnyi status i osoblyvosti protsesualnoi diialnosti eksperta y spetsialista [Procedural status and features of procedural activity of the expert and specialist]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia «Iurysprudentsiia». № 19. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2016_19_36 [in Ukrainian].
Simakova-Yefremian, E. (2019). On the need for improvement of legislation regarding implementation of forensic science activities in Ukraine. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics. Is. 19. DOI: 10.32353/khrife.1.2019.09.
Skripnik M. Mirovoi opyt v sudebno-ehkspertnoi deiatelnosti [International experience in forensic expert activity]. URL: https:// ua-expert.com/news/svitoviy-dosvid-u-sudovoekspertniy-diyalnosti/ [in Russian].
Uhrovetskyi, O. P. (2017). Rehlamentatsiia pravovoho statusu sudovoho eksperta v ad-ministratyvnomu sudochynstvi [Regulatory legal status of the shipyway excert in administrative survival]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Pravo». Vyp. 43. T. 3. URL: https:// journals.indexcopernicus.com/api/file/ viewByFileId/496424.pdf [in Ukrainian].
Yatsenko, I. V., Derecha, L. M., Parylovskyi, O. I. (2021). Novitni naukovi y praktychni zdobutky ta perspektyvy rozvytku sudovo-veterynarnoi ekspertyzy zhyvykh tvaryn v Ukraini [Latest scientific and practical achievements and prospects for the development of forensic veterinary examination of live animals in Ukraine]. Aktualni pytannia ta perspektyvy rozvytku sudovoi ekspertyzy ta kryminalistyky : mat-ly Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Odesa, 03.09.2021). Odesa [in Ukrainian].
Yatsenko, I., Derecha, L. (2019). Possibilities of forensic veterinary as a new type of forensic science. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics. Is. 19. DOI: 10.32353/khrife.1.2019.044.

Abstract views: 7
PDF Downloads: 11
Published
2022-09-30
How to Cite
Yatsenko, I. (2022). Forensic Veterinarian as a Subject of Procedural Legal Relations and Forensic Expert Activity. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 28(3), 64-97. Retrieved from https://khrife-journal.org/index.php/journal/article/view/533