Models of the system of forensic science institutions in Ukraine (advantages and risks)


Keywords: forensic expert; forensic examination; legislative regulation of forensic expert activity; subjects of forensic expert activity; draft normative acts on forensic expert activity.

Abstract

Since adoption of the Law of Ukraine: On Judicial Examination in 1994, the provision of justice by forensic experts has changed significantly, there is an urgent need to update regulations governing the issue of forensic science. That is why the deputies of the 6th session of the IX convocation as subjects of the legislative initiative submitted to the Verkhovna Rada of Ukraine a number of bills on the reform of judicial expertise in our country, a comparative review of which is presented here. The main terminological and legal features of the regulation of forensic activity, its content and status of its participants are also considered. The main criteria of reform and directions of development of the legislation on forensic activity abroad are singled out. A brief overview of the historical development of the legislation on forensic expertise in Ukraine is given. The main ways of forming definitions in the normative regulation of forensic activity and its subjects are outlined. Substantiated proposals for the settlement of forensic legal relations are provided. It is proposed to eliminate the identified shortcomings of the bills. The purpose of the article is based on a comparative analysis of regulations on judicial reform submitted to the Verkhovna Rada of Ukraine during September 2021 - January 2022 (6th session of the IX convocation) by the subjects of legislative initiative, and taking into account the current state scientific discussion, to formulate practically sound proposals to determine the optimal construction in Ukraine of the system and structure of institutions and officials who have the right to carry out forensic science activity.

References

Alenin, Iu. P. i dr. (2005). Ugolovno-protsessualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine] : nauch.-prakt. komment. / pod obshch. red. V. T. Maliarenko, Iu. P. Alenina. Kharkov [in Russian].
Antoniuk, P. Ye. (2016). Shchodo profesiinoi kompetentnosti sudovo-medychnoho eksperta [Regarding the professional competence of a forensic expert]. Kryminalistychnyi visnyk. № 1 (25). URL: https://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1827 [in Ukrainian].
Avdieieva, H. K. (2015). Problemy harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy u haluzi sudovoi ekspertyzy iz zakonodavstvom krain Yevropeiskoho Soiuzu [Harmonization issues of Ukrainian legislationin the field of forensic science with European Union legislation]. Aktualni pytannia dosudovoho rozsliduvannia ta suchasni tendentsii rozvytku kryminalistyky : mat-ly mizhnar. nauk.- prakt. konf. (Kharkiv, 05.12.2014). Kharkiv [in Ukrainian].
Banchuk, O. (2021). Skhvalenyi Uriadom zakonoproiekt pro sudovo-ekspertnu diialnist dozvolyt vyrishyty holovni problemy u tsii sferi [The draft law on forensic expert activity approved by the Government will allow to solve the main problems in this field] / Novyny Ministerstva. 03-11-2021 // Ofits. sait Miniustu Ukrainy. URL: https://minjust. gov.ua/news/ministry/oleksandr-banchuk- shvaleniy-uryadom-zakonoproekt-pro- sudovo-ekspertnu-diyalnist-dozvolit- virishiti-golovni-problemi-u-tsiy-sferi [in Ukrainian].
Cherdantsev, A. F. (1972). Iuridicheskie konstruktsii, ikh rol v nauke i praktike [Legal constructions, their role in science and practice]. Izvestiia vuzov. Pravovedenie. № 3 [in Russian].
Chornous, Yu. M., Lopata, O. A. (2016). Poniattia ta zavdannia sudovo-ekspertnoi diialnosti u suchasnykh realiiakh [The notion and tasks of forensic expert activity in modern realities]. Kryminalistyka i sudova ekspertyza. Vyp. 61. URL: https://nbuv.gov.ua/UJRN/ krise_2016_61_3 [in Ukrainian].
Dudych, A. V. (2015). Vymohy, yaki prediavliaiut do osoby sudovoho eksperta yak uchasnyka kryminalnoho provadzhennia [Requirements for forensic expert as a participant in criminal proceedings]. Nashe pravo. № 1. URL: https://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nashp_2015_1_19 [in Ukrainian].
Dudych, A. V. (2017). Ekspert yak uchasnyk kryminalnoho provadzhennia [An Expert as a Participant of the Criminal Proceedings]: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Odesa [in Ukrainian].
Golovchenko, L. N. (2002). Reformirovanie sistemy ehkspertnogo obespecheniia pravosudiia v Ukraine [Reforming system of science support justice in Ukraine]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky : mat-ly mizhnar. nauk.- prakt. konf. (Kharkiv, 19—20.06.2002). Vip. 2 [in Russian].
Holovchenko, L. M. (2008). Zmistovna rol naukovo-praktychnykh komentariv do Zakonu Ukrainy «Pro sudovu ekspertyzu» [Substantial role of scientific and practical comments on the Law of Ukraine: On Judicial Examination.]. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy ta kryminalistyky : zb. mat-liv zasid. «kruhl. stolu», prysviach. 85-rich. stvor. KhNDISE im. Zasl. prof. M. S. Bokariusa (Kharkiv, 11—12.11.2008). Kharkiv [in Ukrainian].
Hrytsak, S. V. (2013). Adaptatsiia informatsiinoho zakonodavstva Ukrainy do norm Yevropeiskoho Soiuzu [Adaptation of the information legislation of Ukraine to the norms of the European Union] : avtoref. dys. . kand. yuryd. nauk. Zaporizhzhia [in Ukrainian].
Kaminskii, M. K. (2011). Spetsialnye znaniia — sila? [Is special knowledge a real power?]. Kryminalist pershodrukovanyi. № 3 [in Russian].
Kataraga, O., Petkovich, P. (2019). Sistema sudebnoi ehkspertizy v respublike Moldova. Problematika [Forensic science system in the Republic of Moldova. Problems]. Sudova ekspertyza: suchasnist ta maibutnie : mat-ly kruhl. stolu (Lviv, 25—26.01.2019) ; za zah. red. d-ra tekhn. nauk. M. O. Kuzina. Lviv [in Russian].
Khalfina, R. O. (1974). Obshchee uchenie o pravootnoshenii [General doctrine on legal relations] : monografiia. Moskva [in Russian].
Kliuiev, O. M. (2018). Do pytannia mizhnarodnoho spivrobitnytstva v haluzi sudovoi ekspertyzy [About international cooperation in the field of forensic science]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 18. DOI: 10.32353/ khrife.2.2018.17 [in Ukrainian].
Kliuiev, O. M. (2019). Udoskonalennia ekspertnoho abezpechennia pravosuddia: teoretychni, pravovi ta orhanizatsiini aspekty [Improvement of forensic support: theoretical, legal and organizational aspects]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 19. DOI: 10.32353/khrife.1.2019.08 [in Ukrainian].
Kliuiev, O. M. (2020). Reformuvannia bazovoho zakonodavstva Ukrainy z pytan ekspertnoho zabezpechennia pravosuddia — nahalna potreba chasu [Reforming basic legislation of Ukraine on the issues of forensic science support to justice is an urgent need of the time]. Problemy reformuvannia bazovoho zakonodavstva Ukrainy z pytan ekspertnoho zabezpechennia pravosuddia : mat-ly kruhl. stolu (Kharkiv, 06—07.02.2020). Kharkiv. URL: https://www.hniise.gov.ua/user_files/ File/other/13%20%D0%BF%D0%BE%D1% 81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D 1%8F%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20 %D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1% 82%D1%8C.pdf [in Ukrainian].
Kliuiev, O. M. (2021). Mizhnarodne naukove spivrobitnytstvo — efektyvnyi mekhanizm udoskonalennia sudovo-ekspertnoi diialnosti [International scientific cooperation is an effective mechanism for improving forensic science]. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky : zb. mat-liv mizhnar. nauk.-prakt. konf.- polilohu (Kharkiv, 15—16.04.2021). Kharkiv. URL: https://www.hniise.gov. ua/uploads/files/public-folder/2021_ tezy_konference%20in%20print5.pdf [in Ukrainian].
Kovalevska, Ye. V. (2017). Protsesualni ta kvalifikatsiini vymohy do pravosubiektnosti spetsialista-medyka ta sudovoho eksperta, yaki berut uchast u kryminalnomu provadzhenni [Procedural and Educational Requirements for Legal Personality of Medical Specialist and Forensic Expert Participating in Criminal Proceedings]. Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. № 2 (14). URL: https://elar. naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/5186 [in Ukrainian].
Liubchenko, S. O., Nizovtsev, Yu. Yu., Parfy- lo, O. A. (2015). Systema zabezpechennia sudovo-ekspertnoi diialnosti v derzhavakh — chlenakh NATO [Forensic science system in NATO member states] : nauk.-prakt. ohliad / za zah. red. O. A. Parfylo. Kyiv [in Ukrainian].
Manzhula, A. A. (2015). Problemy orhanizatsii diialnosti naukovo-doslidnykh ustanov v Ukraini [Issues of organizing activities of research institutions in Ukraine] : monohrafiia. Kharkiv [in Ukrainian].
Nekrakha, D. O., Okhrimenko, O. I. (2015). Stan ta perspektyvy ekspertnykh doslidzhen v SBU, okremi problemni pytannia [The condition and perspectives of expert researches in the SSU, separate problem questions]. Krymynalystyka y sudebnaia zkspertyza. Vyp. 60. URL: https://kndise.gov. ua/activity/metodics [in Ukrainian].
Onopriienko, S. A., Naranovych, O. V., Spasen- ko, I. O. (2019). Shchodo pytannia provedennia mizhlaboratornykh porivnian pid chas sudovo-ekspertnoi diialnosti [On the issue of risk managementand assessment in the activitiesof ukrainian forensic institutions]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 20. DOI: 10.32353/khrife.2.2019.12 [in Ukrainian].
Ovsiannykova, I. M. (2019). Orhanizatsiia diialnosti sudovo-ekspertnykh ustanov v Ukraini yak skladna systema [Management of forensic science institutions in Ukraine as a complex system]. Sudova ekspertyza: suchasnist ta maibutnie : mat-ly kruhl. stolu (Lviv, 25—26.01.2019) ; za zah. red. d-ra tekhn. nauk. M. O. Kuzina. Lviv [in Ukrainian].
Ovsiannykova, I. M. (2019). Osnovni zasady vyznachennia efektyvnosti sudovo- ekspertnoi diialnosti: administratyvno- pravovyi aspekt [Main approaches to determining the effectiveness of forensic expert activity: administrative and legal aspects]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 20. DOI: 10.32353/khrife.2.2019.16 [in Ukrainian].
Ovsiannykova, I. M. (2020). Sudovo-ekspertna diialnist yak obiekt administratyvno- pravovoho rehuliuvannia [Forensic activity as an object of administrative and legal regulation]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 21. DOI: 10.32353/khrife.1.2020.17 [in Ukrainian].
Polianskyi, A. O., Yuodkaitie-Granskiienie, G. (2020). Shchodo klasyfikatsii zavdan zahalnoi teorii sudovoi ekspertyzy i praktychnoi sudovo-ekspertnoi diialnosti (ohliadova stattia) [Administrative and Legal Principles of the Interaction between Forensic Institutions and Law Enforcement Agencies (Review article)]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 22. DOI: 10.32353/khrife.2.2020.13 [in Ukrainian].
Popovych, Ye. M. (2018). Pryntsypy orhanizatsii ta funktsionuvannia avtomatyzovanykh sytem u sudovo-ekspertnii diialnosti [Principles of organization and functioning of automated systems in forensic expert activity]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 18. DOI: 10.32353/khrife.2018.27 [in Ukrainian].
Popovych, Ye. M. (2019). Yednist nauky ta praktyky v sudovo-ekspertnii diialnosti [Unity of science and practice in legal expertise]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 19. DOI: 10.32353/khrife.1.2019.012 [in Ukrainian].
Pyrih, I. V. (2020). Informatsiine zabezpechennia ekspertnoi diialnosti [Information support of forensic expert activity]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 21. DOI: 10.32353/khrife.1.2020.12 [in Ukrainian].
Segai, M. Ia. (2003). Sudebnaia ehkspertologiia: obieekt, predmet, priroda i sistema nauki [Forensic Expertology: Object, Subject, Nature and System of Science]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vip. 3 [in Russian].
Shcherbakovskii, M. G., Shcherbakovskaia, L. P. (2013). Kompetentsiia i kompetentnost sudebnogo ehksperta [Competence and proficiency of a forensic expert]. Kriminalistika i sudebnaia ehkspertiza. Vyp. 58. Ch. 2. URL: https://dspace. univd.edu.ua/xmlui/bitstream/ handle/123456789/1381/kompetenciya_i_ kompetentnost_sudebnogo_e. pdf?sequence=2&isAllowed=y [in Russian].
Shcherbakovskyi, M. H. (2015). Provedennia ta vykorystannia sudovykh ekspertyz u kryminalnomu provadzhenni [Conducting and using forensic examinations in criminal proceedings] : monohrafiia. Kharkiv [in Ukrainian].
Shcherbakovskyi, M. H. (2020). Spivvid- noshennia ta struktura kryminalistychnoi tekhniky y sudovoi ekspertolohii [Correlation and structure of a forensic technique and forensic science]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 21. DOI: 10.32353/khrife.1.2020.09 [in Ukrainian].
Shcherbakovskyi, M. H., Kurylenko, D. V. (2019). Obiznani osoby v sudochynstvi Ukrainy (ohliadova stattia) [Expert witness in Ukrainian legal proceedings]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 19. DOI: 10.32353/khrife.1.2019.011 [in Ukrainian].
Shepitko, M. V. (2019). Problemy vyiavlennia ta rozsliduvannia zlochyniv proty pravosuddia, shcho vchyniaiutsia profesiinymy uchasnykamy sudochynstva (provadzhennia) [Problems of detection and investigation of crimes against justice committed by professional participants of legal proceedings]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 19. DOI: 10.32353/khrife.1.2019.04 [in Ukrainian].
Shepitko, V. Yu. (2020). Formuvannia krymi- nalistyky ta kryminalistychnoi dydaktyky v Ukraini [Formation of criminalistics and forensic didactics in Ukraine]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 22. DOI: 10.32353/khrife.2.2020.01 [in Ukrainian].
Shepitko, V. Yu. (2020). Problemy normatyvno- pravovoho rehuliuvannia sudovo- ekspertnoi diialnosti v Ukraini [Issues of normative-legal regulation of forensic science activity in Ukraine]. Problemy reformuvannia bazovoho zakonodavstva Ukrainy z pytan ekspertnoho zabezpechennia pravosuddia : mat-ly kruhl. stolu (Kharkiv, 06—07.02.2020). Kharkiv [in Ukrainian].
Shepitko, V. Yu., Avdieieva, H. K. (2019). Problemy zastosuvannia naukovo-tekhnichnykh zasobiv ta innovatsiinykh produktiv u diialnosti orhaniv pravoporiadku [Problems of use of scientific and technical means and innovative products in the activities of pre-judicial investigation bodies]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 20. DOI: 10.32353/ khrife.2.2019.01 [in Ukrainian].
Shum, S. S. (2013). Deiaki protsesualni aspekty provedennia sudovo-psykhiatrychnoi ekspertyzy [Some of the Procedural Aspects of the Forensic Psychiatric Examination]. Forum prava. № 1. URL: https://nbuv.gov. ua/UJRN/FP_index.htm_2013_1_201 [in Ukrainian].
Simakova-Yefremian, E. B. (2017). Do pytannia vzaiemozalezhnosti yevropeiskykh
intehratsiinykh protsesiv i tendentsii intehratsii spetsialnykh znan v Ukraini [On the Issue of Interdependence of European Integration Processes and Trends in Integration of Specific Expertise in Ukraine]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 17. URL: https://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DB N=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_ DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ Tpsek_2017_17_22.pdf [in Ukrainian].
Simakova-Yefremian, E. B. (2017). Teoretyko- pravovi ta metodolohichni zasady kompleksnykh sudovo-ekspertnykh doslidzhen [Theoretical, legal and methodological principles of complex forensic research] : avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk. Kharkiv [in Ukrainian].
Simakova-Yefremian, E. B. (2019). Do pytannia pro neobkhidnist vnesennia zmin do statti 1 Zakonu Ukrainy pro sudovu ekspertyzu [On the issue of the need to amend Article 1 of the Law of Ukraine: On Judicial Examination]. Sudova ekspertyza: suchasnist ta maibutnie : mat-ly kruhl. stolu (Lviv, 25—26.01.2019) ; za zah. red. d-ra tekhn. nauk. M. O. Kuzina. Lviv [in Ukrainian].
Simakova-Yefremian, E. B. (2019). Do pytannia pro vvedennia u kryminalne protsesualne zakonodavstvo poniattia «vysnovok spetsialista» [On the issue of introducing the concept of specialistconclusion to criminal procedure legislation]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 20. DOI: 10.32353/khrife.2.2019.07 [in Ukrainian].
Simakova-Yefremian, E. B. (2019). Pro ne- obkhidnist udoskonalennia zakonodavst- va shchodo zdiisnennia sudovo-ekspertnoi diialnosti v Ukraini [On the need for improvement of legislation regarding implementation of forensic science activities in Ukraine]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 19. DOI: 10.32353/khrife.1.2019.09 [in Ukrainian].
Sniherov, O. P., Andrenko, S. O. (2018). Do pytannia z vyznachennia poniattia sudovoi ekspertyzy v administratyvnomu provadzhenni (ohliadova stattia) [About concept definition of forensic science in administrative proceedings. (Review article)]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 18. DOI: 10.32353/khrife.2018.25 [in Ukrainian].
Strilets, H. O. (2009). Henezys systemy sudovo- ekspertnykh ustanov v Ukraini ta napriamky yikh diialnosti [Genesis of the system of forensic expert institutions in Ukraine and the areas of their activity] : avtoref. dys. . kand. yuryd. nauk. Kyiv [in Ukrainian].
Uhrovetskyi, O. P., Sviderskyi, O. O. (2019). Napriamky formuvannia suchasnoho teoretychnoho pidgruntia sudovo-eks- pertnoi diialnosti v Ukraini [Directions of formation of modern theoretical basis of forensic science activity in Ukraine]. Sudova ekspertyza: suchasnist ta maibutnie : mat-ly kruhl. stolu (Lviv, 25—26.01.2019) ; za zah. red. d-ra tekhn. nauk. M. O. Kuzina. Lviv [in Ukrainian].
Vasyliev, V. M. (2020). Sudova ekspertyza u tsy- vilnomu ta hospodarskomu provadzhenni yak okrema forma zastosuvannia spetsialnykh znan [Forensic examination in civil and economic proceedings as a separate form of special knowledge use]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 21. DOI: 10.32353/khrife.1.2020.08 [in Ukrainian].

Abstract views: 53
PDF Downloads: 119 PDF Downloads: 13
Published
2022-03-31
How to Cite
Juodkaite-Granskiene, G., & Frolov, M. (2022). Models of the system of forensic science institutions in Ukraine (advantages and risks). Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 26(1), 24-51. Retrieved from https://khrife-journal.org/index.php/journal/article/view/510