Models of the system of forensic science institutions in Ukraine (advantages and risks)


Keywords: of the system of forensic science institutions; forensic science activity; governance; reforming; classical (traditional) model; neoclassical (updated traditional) model; radical model; mixed (partially radical) and competitive models

Abstract

The main models of the system of forensic science institutions are considered, for which there are proposals in the draft of Law On Forensic Science Activity.

This research purpose is to determine the main models of the system of forensic science institutions in Ukraine, as well as analysis of international experience of forensic science support to justice as for implementation of relevant modern world standards in Ukrainian legislation and their application in practice.

The main system models of forensic science institutions are singled out, in particular classical (traditional), neoclassical (updated traditional), radical, mixed (partially radical) and competitive. Integration of Ukrainian system of forensic science support to justice into international community and the entry of domestic forensic science institutions into international organizations uniting foreign forensic science institutions in order to improve procedures for participation of forensic experts in legal proceedings.

References

Avdieieva, H. (2013). Problemy harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy u haluzi sudovoi ekspertyzy iz zakonodavstvom krain Yevropeiskoho Soiuzu [Issues of legislation harmonization of Ukraine in the field of forensic science with legislation of European Union]. Pravova doktryna — osnova formuvannia pravovoi systemy derzhavy : mat-ly mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 20-richchiu NAPrN Ukrainy ta obhovorenniu piatytom. monohr. «Pravova doktryna Ukrainy» (Kharkiv, 20-21.11.2013). Kharkiv [in Ukrainian].
Bowen, R. T. (2021). Ethics and the Practice of Forensic Science. 2nd Edition. CRC Press.
Harashchuk, V. M. (2019). Problemy zakonodavchoho zabezpechennia sudovo- ekspertnoi diialnosti v Ukraini [Issues of legislative support of forensic science activity in Ukraine]. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky : zb. mat-liv mizhnarod. nauk.-prakt. konf., prysviachenoi 150-richchiu z dnia narodzhennia Zasl. prof. M. S. Bokariusa (Kharkiv, 18—19.04.2019). Kharkiv [in Ukrainian].
Iukseloglu, Eh. Kh., Ionar, F. Ch., Raiimoglu, Karatas O., Ashikioglu F. (2017). Sudebno- ehkpertnoe obrazovanie v Turtsii: na primere instituta sudebnoi meditsiny [Forensic education in Turkey: on the example of Institute of Forensic Medicine]. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy ta kryminalistyky : zb. mat-liv mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 100 richchiu vid dnia narodzh. d-ra yuryd. nauk, prof., zasl. diiacha nauky i tekhniky Ukrainy M. V. Saltevskoho (Kharkiv, 07-08.11.2017). Kharkiv [in Russian].
Kliuiev, O. M. (2019). Udoskonalennia ekspertnoho zabezpechennia pravosuddia: teoretychni, pravovi ta orhanizatsiini aspekty [Improvement of forensic support: theoretical, legal and organizational aspects]. Teoriia i praktyka sudovoi ekspertyzy ta kryminalistyky. Vyp. 19. DOI: 10.32353/ khrife.1.2019.08 [in Ukrainian].
Lukianenko, V. V. (2002). Teoreticheskie osnovy upravleniia sudebno-ehkspertnoi deiatelnostiu [Theoretical foundations of forensic science activity management]. Rol i znachenie deiatelnosti R. S. Belkina v stanovlenii sovremennoi kriminalistiki : mat-ly mezhdunar. nauch. konf. (k 80-letiiu so dnia rozhd. R. S. Belkina). Moskva [in Russian].
Nadolishnyi, P. I. (2010). Fundamentalni i prykladni doslidzhennia v haluzi nauky «Derzhavne upravlinnia». Vzaiemozviazok i rol v udoskonalenni praktyky derzhavnoho upravlinnia [Basic and applied research in the field of Public Administration. Relationship and role in improving public administration practice]. Krymskyi yurydychnyi visnyk. Vyp. 2 (9). Ch. II [in Ukrainian].
Novikov, S. N. (2005). Organizatsionno-pravovye osnovy ehkspertno-kriminalisticheskoi deiatelnosti v organakh vnutrennikh del [Organizational and legal foundations of forensic activities in the internal affairs bodies] : dis. ... kand. iurid. nauk. Riazan [in Russian].
Pyrih, I. V. (2015). Teoretyko-prykladni problemy ekspertnoho zabezpechennia dosudovoho rozsliduvannia [Theoretical and applied issues of forensic science support to pre-trial investigation] : monohrafiia. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].
Repeshko, P. I. (2013). Shchodo sutnosti sudovo-ekspertnoi diialnosti yak obiekta derzhavnoho rehuliuvannia [On essence of forensic science activity as an object of state regulation]. Kriminalistika i sudebnaia ehkspertiza. Vyp. 58 (1). URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/krise_2013_58%281%29__8 [in Ukrainian].
Romanenko, L. M. (2012). Rozvytok orhanizatsii sudovo-ekspertnoi diialnosti v Ukraini z urakhuvanniam dosvidu deiakykh zarubizhnykh krain [Development of organization of forensic science activities in Ukraine taking into account experience of some foreign countries]. Pravo ta upravlinnia. № 1 [in Ukrainian].
Segai, M. Ia. (2003). Sudebnaia ehkspertologiia: obieekt, predmet, priroda i sistema nauki [Forensic Expertology: Object, Subject, Nature and System of Science]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 3 [in Russian].
Shcherbakovskyi, M. H. (2015). Provedennia ta vykorystannia sudovykh ekspertyz u kry- minalnomu provadzhenni [Conducting and using forensic examinations in criminal proceedings] : monohrafiia. Kharkiv [in Ukrainian].
Shelton, D. Forensic Science in Court : Challenges in the Twenty First Century. Rowman & Littlefield. Lanham, MD, United States.
Shepitko, V. Yu. (2020). Problemy normatyvno- pravovoho rehuliuvannia sudovo- ekspertnoi diialnosti v Ukraini [Issues of normative-legal regulation of forensic science activity in Ukraine]. Problemy reformuvannia bazovoho zakonodavstva Ukrainy z pytan ekspertnoho zabezpechennia pravosuddia : mat-ly kruhloho stolu (Kharkiv, 06—07.02.2020). Kharkiv [in Ukrainian].
Shevchuk, V. M. (2020). Metodolohichni problemy vdoskonalennia zakonodavchoho zabezpechennia sudovo-ekspertnoi
diialnosti [Methodological issues of improving the legislative support of forensic science activities]. Problemy reformuvannia bazovoho zakonodavstva Ukrainy z pytan ekspertnoho zabezpechennia pravosuddia : mat-ly kruhloho stolu (Kharkiv, 06— 07.2020). Kharkiv [in Ukrainian].
Simakova-Yefremian, E. B. (2019). Pro neobkhidnist udoskonalennia zakonodavstva shchodo zdiisnennia sudovo-ekspertnoi diialnosti v Ukraini [On the need for improvement of legislation regarding implementation of forensic science activities in Ukraine]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 19. DOI: 10.32353/khrife.1.2019.09 [in Ukrainian].
Wallace, H., Pollack, M. А., Young, А. R. (2014). Policy-Making in the European Union. 7 ed. Oxford, 2014. 597 р. DOI: 10.1093/ hepl/9780199689675.001.0001

Abstract views: 38
PDF Downloads: 70 PDF Downloads: 22
Published
2022-03-31
How to Cite
Tkachenko, N., & Alexeychuk, V. (2022). Models of the system of forensic science institutions in Ukraine (advantages and risks). Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 26(1), 10-23. Retrieved from https://khrife-journal.org/index.php/journal/article/view/509