Forensic science activity in globalization context


Keywords: accreditation; globalization; efficiency; international cooperation; forensic science activity; standardization

Abstract

International forensic science activity in modern realities is becoming increasingly popular and characterized by increasing globalization processes in international relations, creation of a single information space, in which transnational relations of human rights and law enforcement organizations and forensic institutions, as well as individual forensic experts and scientists specializing in forensic science and forensic science activity.

This article purpose is to consider standardization and accreditation procedures (as the main areas of international cooperation in the field of forensic science activity in the context of globalization) and key tools for recognizing research results and forensic expert conclusions. Emphasis is placed on the fact that application of international standards in the field of forensic science is a priority that contributes to increasing reliability, transparency and confidence in forensic evidence and conclusions made by forensic expert.

It was emphasized that one of the important factors in improving efficiency of forensic science at the international level is cooperation with the European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) whose main activity is to improve information exchange of in forensics and improve of forensic science quality. Certain steps are proposed on the way for ensuring forensic expert independence, improving quality of forensic expert conclusions provided and effectiveness of forensic science activity in general.

References

Andrieieva, O. B., Sharapova, O. V. (2017). Vyznachennia naukovoi obgruntovanosti sudovo-ekspertnykh metodyk kriz pryzmu mizhnarodnoho dosvidu [Determining Scientific Validity of Forensic Methods through the Prism of International Experience]. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy ta kryminalistyky : zb. mat-liv mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 100-rich. vid dnia narodzh. d-ra yuryd. nauk, prof., zasl. diiacha nauky i tekhn. Ukr. M. V. Saltevskoho (Kharkiv, 07—08.11.2017). Kharkiv [in Ukrainian].
Antilevskaia, Iu. A. (2017). O nekotorykh voprosakh kachestva sudebno-ehkspertnoi deiatelnosti [On Some Issues of Forensic Activity Quality]. Krimіnalіstichnii vіsnik. № 2 (28). URL: http:// elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/16745/1/ Visnik_2-28-2017-32-39.pdf [in Russian].
Bek, U. (2000). Obshchestvo riska. Na puti k drugomu modernu [Risk society. On the Way to Another Modern]: per. s nem. Moskva [in Russian].
Cherniavskyi, S. S., Chornous, Yu. M. (2021). Mizhnarodni standarty sudovo-ekspertnoi diialnosti [International Standards of Forensic Science]. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky : zb. mat-liv mizhnar. nauk.-prakt. konf.-polilohu (Kharkiv, 15—16.04.2021). Kharkiv [in Ukrainian].
Cheshkov, M. A. (2002). Smysl protivostoianiia: ne alternativnost, no variabelnost [Meaning of Confrontation: not Alternative but Variability]. Mirovaia ehkonomika i mezhdunarodnye otnosheniia. № 6 [in Russian].
Chimmanee, K., Jantavongso, S. (2021). Practical mobile network planning and optimization for Thai smart cities: Towards a more inclusive globalization. Research in Globalization. Vol. 3. DOI: 10.1016/j.resglo.2021.100062.
Coleman, W. D., Underhill, G. D. (1998). Regionalism and Global Economic Integration. London. DOI: 10.4324/9780203058350.
De Kinder, Iа. (2011). Evropeiskaia set sudebnoehkspertnykh uchrezhdenii (ENFSI) [European network of forensic science institutes (ENFSI)]. Teoriia i praktika sudebnoi ehkspertizy. № 4 (24) [in Russian].
Diurkgeim, Eh. (1995). Sotsiologiia. Ee predmet, metod, prednaznachenie [Sociology. Its subject, Method, Purpose]; per. s fr. A. B. Gofmana. Moskva [in Russian].
Filipenko, N., Spitsyna, H., Shynkarenko, I., Tsymbalistyi, V. (2021). Implementation of Preventive Activity; Foreign Experience in Criminological Work of Forensic Science Institutions. Electronic Scientific Journal Socrates. № 1 (19). DOI: 10.25143/socr.19.2020.1.032-038.
Held, D., McGrew, A. (2007). Globalization theory: approaches and controversies. Cambridge — Massachusetts.
Instytut spetstekhniky ta sudovykh ekspertyz SBU stav chlenom Yevropeiskoi merezhi sudovo-ekspertnykh ustanov [Institute of Special Equipment and Forensic Science of Security Service of Ukraine Became a Member of the European Network of Forensic Expert Institutes]/ Ofitsiinyi sait Sluzhby bezpeky Ukrainy. URL: https://ssu.gov.ua/novyny/ instytut-spetstekhniky-ta-sudovykh-ekspertyzsbustavchlenomyevropeiskoimerezhisudovoekspertnykh-ustanov [in Ukrainian].
Khaustova, M. H. (2017). Mizhnarodni standarty v konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv v Ukraini [International Standards in Context of European Integration Processes in Ukraine].
Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. № 2 (89). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vapny_2017_2_6 [in Ukrainian].
Khaziev, Sh. N. (2009). Mezhdunarodnye sudebnoehkspertnye organizatsii (chast 1) [International Forensic Science Organizations (Part 1)]. Teoriia i praktika sudebnoi ehkspertizy. № 1 (13) [in Russian].
Khosha, V. V. (2019). Mizhnarodnyi dosvid akredytatsii sudovo-ekspertnykhustanoviyohovykorystannia v Ukraini [International Experience in Accreditation of Forensic Science Institutions and its Use in Ukraine]. Kryminalistychnyi visnyk. № 1 (31). DOI: 10.37025/1992-4437/2019-31-1-20 [in Ukrainian].
Khosha, V. V., Manulenko, O. V. (2009). Perspektyvy rozvytku sudovo-ekspertnykh ustanov Ministerstva yustytsii Ukrainy v aspekti vstupu do yevropeiskoi systemy EFNSI [Prospects for Development of Forensic Institutions of the Ministry of Justice of Ukraine in Terms of Accession to the EFNSI European system]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 9 [in Ukrainian].
Kliuiev, O. (2021). International Research Cooperation is Effective Mechanism for Forensic Science Improvement. Archives of Criminology and Forensic Sciences. № 1(3). DOI: 10.32353/ acfs.3.2021.02.
Kliuiev, O. M. (2018). Do pytannia mizhnarodnoho spivrobitnytstva v haluzi sudovoi ekspertyzy [On the Issue of International Cooperation in the Field of Forensic Science]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 18. DOI: 10.32353/khrife.2018.17 [in Ukrainian].
Kliuiev, O. M. (2018). Mizhnarodni standarty ta mizhnarodne spivrobitnytstvo u sferi sudovoekspertnoi diialnosti v Ukraini [International Standards and International Cooperation in the Field of Forensic Science in Ukraine]. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy ta kryminalistyky : zb. mat-liv mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 95-rich. stvor. KhNDISE im. Zasl. prof. M. S. Bokariusa (Kharkiv, 10—11.10.2018). Kharkiv [in Ukrainian].
Klymenko, N. I. (2015). Mizhnarodne znachennia sudovo-ekspertnoi diialnosti [International Significance of Forensic Activity]. Sudovo-ekspertna diialnist: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku : zb. mat-liv kruhl. stolu. Kyiv. URL: http:// elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/9038 [in Ukrainian].
Klymenko, N. I., Kupriievych, O. A. (2015). Mizhnarodne spivrobitnytstvo sudovoekspertnykh ustanov [International Cooperation of Forensic Institutions]. Visnyk kryminalnoho sudochynstva. № 4 [in Ukrainian].
Kolomoiets, T. O., Baranchyk, P. O. (2012). Pryntsypy administratyvnoho prava [Principles of Administrative Law]: monohrafiia. Zaporizhzhia [in Ukrainian].
Kosolapov, N. (2001). Globalizatsiia: sushchnostnye i mezhdunarodno-politicheskie aspekty [Globalization: Essential and International Political Aspects]. Mirovaia ehkonomika i mezhdunarodnye otnosheniia. № 3 [in Russian].
Lylova, Yu. Yu., Zakovyrko, O. M. (2017). Shchodo diialnosti mizhnarodnoi orhanizatsii iz standartyzatsii [Regarding Activities of the International Organization for Standardization]. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy ta kryminalistyky : zb. mat-liv mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 100-rich. vid dnia narodzh. d-ra yuryd. nauk, prof., zasl. diiacha nauky i tekhn. Ukr. M. V. Saltevskoho (Kharkiv, 07—08.11.2017). Kharkiv [in Ukrainian].
Martseniuk, M. M., Hvozdetska, I. V. (2012). Mizhnarodni standarty yakosti [International Quality Standards]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. № 3. T. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_
Shaihorodskyi, Yu. (2012). Hlobalizatsiia: nemynuchist kontseptualnykh zmin [Globalization: Inevitability of Conceptual Change]. Politychnyi menedzhment. № 3 (54) [in Ukrainian].
Simakova-Yefremian, E. B. (2017). Do pytannia pro vzaiemozalezhnist yevropeiskykh intehratsiinykh protsesiv i tendentsii intehratsii spetsialnykh znan v Ukraini [On the Issue of Interdependence of European Integration Processes and Trends in Integration of Specific Expertise in Ukraine]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 17. DOI: 10.32353/ khrife.2017.18 [in Ukrainian].
Smirnova, S. A. (2021). Sovremennye trendy razvitiia sudebnoi ehkspertizy [Modern Trends in Development of Forensic Science]. Sudebnaia ehkspertiza: vchera i segodnia : sb. mat-lov nauch.prakt. konf., posviashch. 70-let. Respublik. tsentra sudeb. ehkspert. im. Kh. Sulaimanovoi (Tashkent, 30.06—01.07.2021). Tashkent [in Russian].
Tatarnikova, T. O. (2020). Standartyzatsiia sudovoekspertnoi diialnosti [Standardization of Forensic Science Activity]. Mistse nederzhavnoi sudovoi ekspertyzy u zabezpechenni sudochynstva Ukrainy : mat-ly Vseukr. nauk.-prakt. konf.-dyskus. (Kyiv, 19.10.2020). Kyiv. URL: http://nndes.org.ua/ images/18112020.pdf [in Ukrainian].
Uhrovetskyi, O. P., Malanchak, V. Ye. (2019). Napriamky formuvannia suchasnoho teoretychnoho pidhruntia sudovo-ekspertnoi diialnosti v Ukraini ekon_2014_3%282%2935 [in Ukrainian].
Matvieievskyi, O. V., Babin, B. V. (2018). Mizhnarodnopravovi standarty sudovoi ekspertyzy ta yikh natsionalna realizatsiia [International Legal Standards of Forensic Science and their National Implementation]. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk. Vyp. 1 (22). T. 4. URL: http://www.pjv. nuoua.od.ua/v1-4_2018/16.pdf [in Ukrainian].
Naranovich, O. V., Onoprienko, S. A., Spasenko, I. O. (2021). Neobkhodimost akkreditatsii sudebno-ehkspertnykh laboratorii [The Need for Accreditation of Forensic Laboratories]. Sudebnaia ehkspertiza: vchera i segodnia : sb. mat-lov nauch.-prakt. konf., posviashch. 70let. Respublik. tsentra sudeb. ehkspert. im. Kh. Sulaimanovoi (Tashkent, 30.06.—01.07.2021). Tashkent [in Russian].
Polanyi, M. (1946). Science, Faith and Society: Eighteenth SeriesRiddell Memorial Lectures. London.
Rusetskyi, A. A. (2017). Pro orhanizatsiiu sudovoekspertnoi diialnosti: mizhnarodnyi aspekt [On Organization of Forensic Activities: International Aspect]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy
Basis of Forensic Activity in Ukraine]. Sudova ekspertyza: suchasnist ta maibutnie : zb. mat-liv kruhl. stolu (Lviv, 25.01.2018). Lviv [in Ukrainian]. Veber, M. (1998). Sotsiolohiia. Zahalnoistorychni analizy. Polityka [Sociology. General Historical
Analyzes. Policy]; per. z nim. O. Pohorilyi. Kyiv [in Ukrainian].
Veblen, T. (1899). The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. New York.
Veblen, T. (1919). The Place of Science in Modern Civilisation and Other Essays. New York.
Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great Explanatory Dictionary of the Ukrainian language] (2005) (z dod. i dopov.) / uklad. i holov. red. V. T. Busel. Kyiv ; Irpin [in Ukrainian].
Voitovych, R. (2013). Modernizatsiia derzhavnoho upravlinnia v umovakh hlobalnoi intehratsii [Modernization of Public Administration in Context of Global Integration]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vnadu_2013_2_4 [in Ukrainian].
Voitovych, R. V. (2007). Vplyv hlobalizatsii na systemu derzhavnoho upravlinnia (teoretykometodolohichnyi analiz) [Globalization Impact on the System of Public Administration (Theoretical and Methodological Analysis)]: monohrafiia / za zah. red. d-ra filosof. nauk, prof. V. M. Kniazieva. Kyiv. URL: http://www. dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1179/view/1730 [in Ukrainian].
Voitovych, R. V., Solokha, M. T. (2013). Hlobalizatsiini protsesy v suchasnomu sviti [Globalization Processes in Modern World]: navch.metod. mat-ly ; uklad. H. I. Bondarenko. Kyiv [in Ukrainian].
Weiss, L. (1998). The Myth of the Powerless State: Governing the Economy in a Global Era. Oxford.
Weiss, L. (2005). The State Augmenting Effects of Globalisation. New Political Economy. Vol. 10. № 3. DOI: 10.1080/13563460500204233.
Yameogo, C. E. W., Omojolaibi, J. A., Dauda, R. O. S. (2021). Economic globalisation, institutions and environmental quality in Sub-Saharan Africa. Research in Globalization. Vol. 3. 100035. DOI: 10.1016/j.resglo.2020.100035.

Abstract views: 116
PDF Downloads: 42 PDF Downloads: 25
Published
2021-12-30
How to Cite
Kipouras, P., & Ovsiannykova, I. (2021). Forensic science activity in globalization context. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 25(3), 169-184. https://doi.org/10.32353/khrife.3.2021.12