THEORETICAL ASPECTS OF FORENSIS-PSYCHOLOGICAL EXAMINATION OF TYPOLOGICAL FEATURES OF PERSONALITY


Keywords: forensic psychological examination, psychological examination of typological features of a person, legal significance, object, object, limits of competence, tasks of psychological examination of typological features of a person; legally significant circumstances, individual-psychological (typological) features of the person, significant influence of individual psychological features of a person on her behavior, increased influence of influence on the part of other people, increased propensity to fantasy, increased brutality.

Abstract

Over more than a hundred years of history of the application of psychological knowledge to resolve issues of law remains a controversial series of theoretical provisions of forensic psychological examination. This is also true for the psychological examination of individual psychological (typological) features of the person.

The purpose of the article is to formulate theoretical provisions of forensic psychological examination of typological features of a person, main concepts.

Based on the definition of the object and subject of forensic psychological examination, the concept of object and subject of psychological examination of typological features of a person is formulated. On the basis of an analysis of the legal significance of the psychological study of a person of a suspect (accused) in criminal and administrative proceedings, the legal significance and tasks of forensic psychological examination of typological peculiarities are formulated. Proceeding from the subject of psychology, the legal significance of psychological facts for establishing legal criteria, the standardized requirements for qualification and the behavior of an expert, it is proposed to clarify the limits of competence of an expert psychologist. A means of applying the notion-limiter to general psychological categories, the definition of the basic concepts of forensic psychological examination typological features of the person.

The theoretical provisions of the forensic psychological examination of psychological peculiarities of a person are formulated: object, subject, legal significance, tasks, limits of competence, thesaurus, is an element of the system of theoretical and methodical foundations of forensic psychological examination and the basis for the creation of a method of forensic psychological examination of typological features of a person .

References

Alikina, N. V. (2005). Pro rozvytok sudovo-psykholohichnoi ekspertyzy. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky: zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 5 / red. kol. : M. L. Tsymbal, V. Yu. Shepitko ta in. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Alikina, N. V., Yehorova, T. M., Savkina, T. V. (2016). Vplyv na sudovo-psykholohichnu ekspertyzu intehratsiinykh I dyferentsiinykh protsesiv u suchasnii psykholohii. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky: zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 16 / red. kol. : O. M. Kliuiev, V. Yu. Shepitko ta in. Kharkiv: Pravo, 2016 [in Ukrainian].
Chepa, M.-L. A. (2007). Pro predmet i obiekt sudovoi psykholohichnoi ekspertyzy. Aktualni problem navchannia I vykhovannia liudei z osoblyvymy potrebamy: Zbirnyk naukovykh prats. № 3 (5). 290-299 [in Ukrainian].
Dovidnyk kvalifikatsiinykh kharakterystyk posad pratsivnykiv naukovo-doslidnykh ustanov sudovykh ekspertyz Ministerstva yustytsii Ukrainy: Nakaz MIu Ukrainy vid 19.04.2012 № 611/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ (data zvernennia 28.02.2019) [in Ukrainian].
Yehorova, T. M., Yehorov V. V. (2019). Dyskusiini pytannia shchodo obiekta i predmeta sudovoi psykholohichnoi ekspertyzy. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy I kryminalistyky: zbirnyk materialiv mizhnarod. nauk.-prakt. konf., prysviachenoi 150-richchiu z dnia narodzhennia Zasl. prof. M. S. Bokariusa (Kharkiv, 18-19 kvit. 2019 r.). Kharkiv: KhNDISE [in Ukrainian].
Engalychev, V. F. (2015). Sudebnaya psihologicheskaya ekspertiza v ugolovnom i grazhdanskom procesah : voprosy teorii i praktiki: praktikum dlya stud. fak. psihologiivyssh. ucheb. zavedenij (specialitet, bakalavrat, magistratura) Moskva: Izd-vo Moskovskogo psihologo-social’nogo universiteta ; Voronezh: MODEK [in Russian].
Kochenov, M. M. (2010). Sudebno-psikhologicheskaia ekspertiza: teoria i praktika. Izbrannye trudy. Moskva: Genezis [in Russian].
Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia: ZakonUkrainy vid 07. 12. 1984 № 8073-Kh (redaktsiia vid 03.07.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (data zvernennia 03.07.2019) [in Ukrainian].
Koshynets, V. V. (2018). Vykorystannia spetsialnykh psykholohichnykh znan v administratyvnomu protsesi. Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava: Zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 5. T. 2. Kyiv : Naukovo-doslidnyi instytut publichnoho prava. URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/ 2018/5/tom_2/2. pdf (data zvernennia 16.04.2019) [in Ukrainian].
Kostytskyi, M. V. (2013). Osoblyvosti provedennia sudovo-psykholohichnoi ekspertyzy v administratyvnomu protsesi. Naukovo-informatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho.
№ 8. URL: http://nbuv.gov.ua (data zvernennia 01.06.2019) [in Ukrainian].
Kostytskyi, M. V. (2015). Psykholohichna ekspertyza v systemi psykholohichnoi praktyky. Yurydychna psykholohiia. № 1. 14-31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp (data zvernennia 01. 06. 2019) [in Ukrainian].
Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Naukovo-praktychnyi komentar (2003). Yu. V. Baulin,
V. I. Borysov, S. B. Havrysh ta in. ; Zazah. red. V. V. Stashysa,
V. Ya. Tatsiia. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].
Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 № 2341-III (redaktsiia vid 27.06.2019). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ (data zvernennia 29.06.2019) [in Ukrainian].
Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 № 4651-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (data zvernennia 18.06.2019) [in Ukrainian].
Kudryavcev, I. A. (1998). Sudebnaya psihologo-psihiatricheskaya ekspertiza. Moskva: Yurid. lit [in Russian].
Nagaev, V. V. (2000). Osnovy sudebno-psihologicheskoj ekspertizy: ucheb. Posobie dlya vuzov. Moskva: YUNITA-DANA, Zakon i pravo [in Russian].
Ogorodnikova, G. A. (2008). K voprosu o predmete, ob» ekte I predelah sudebno-psihologicheskoj ekspertizy. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Chelyabinsk: Izd-vo YUUrGU, № 2 (102). Seriya «Pravo». Vypusk 13. URL: https://www.twirpx.com (data zvernennіa: 03.02.2019) [in Russian].
Polozhennia pro ekspertno-kvalifikatsiini komisii ta atestatsiiu sudovykh ekspertiv: Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 03.03.2015 № 301/3. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /z0249-15 (data zvernennia 28.02.2019) [in Ukrainian].
Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (data zvernennia 26.06.2019) [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennia Instruktsii pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta Naukovo-metodychnykh rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen: nakaz
M-va yustytsii Ukrainy vid 8 zhovtnia 1998 r. № 53/5. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ (data zvernennia 28.02.2019) [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennia poriadku atestatsii ta derzhavnoi reiestratsii metodyk provedennia sudovykh ekspertyz: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 02.07.2008 № 595. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-2008 (data zvernennia 25.06.2019) [in Ukrainian].
Psihologicheskij slovar’ (2006). Рod. red. V. P. Zinchenko. B. G. Meshcheryakova. 2-e izd., pererabot. idop. Moskva: Astrel’: AST: Tranzitkniga [in Russian].
Reiestr metodyk provedennia sudovykh ekspertyz. URL: http://rmpse. minjust.gov.ua (data zvernennia 26. 06. 2019).
Safuanov, F. S. (1998). Sudebno-psihologicheskaya ekspertiza v ugolovnom processe. Moskva: Gardarika [in Russian].
Safuanov, F. S. (2017). Kak postroit predmetnyi vid sudebno-psikhologicheskoi ekspertizy. Psikhologia i pravo. № 1 [in Russian].
Sakovskaya, O. N. (2013). Sudebno-psihologicheskaya ekspertiza: tekst lekcij: M-vo obrazovaniya I nauki Ros. Federacii, Yarosl. gos. un-tim. P. G. Demidova. Yaroslavl’: YArGU [in Russian].
Sitkovskaya, O. D. (2000). Novye napravleniya sudebno-psihologicheskoj ekspertizy. Moskva: Yulitinform [in Russian].
Slipets, O. O. (2019). Shchodo pytan etyky sudovoho eksperta-psykholoha. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy I kryminalistyky: zbirnyk materialiv mizhnarod. nauk.-prakt. konf., prysviachenoi 150-richchiu z dnia narodzhennia Zasl. prof. M. S. Bokariusa (Kharkiv, 18-19 kvit. r.). Kharkiv: KhNDISE [in Ukrainian].
Vasil’ev, V. L. (1997). Yuridicheskaya psihologiya. Sankt-Peterburg: Piter Press [in Russian].
Vytiah z reiestru metodyk provedennia sudovykh ekspertyz. URL: http://www.minjust.gov.ua (data zvernennia 26. 06. 2019) [in Ukrainian].
Yehorova, T. M. (2017). Dyferentsialnyi pidkhid do provedennia sudovo i psykholohichnoi ekspertyzy yak pidstava vyznachennia yii predmetnykh vydiv. Arotskerovski chytannia: zb. Materialiv mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 90-richchiu vid dnia narodzh. vydat. vchenoho-krymainalista, d-ra yuryd. nauk, prof. L. Yu. Arotskera (Poltava, 25 trav. 2017 r.) / MIuU, KhNDISE. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Zelinskij, A. F. (1999). Kriminal’naya psihologiya. Nauchno-prakticheskoe izdanie. Kyiv: Yurinkom Inter [in Russian].

Abstract views: 215
PDF Downloads: 263
Published
2019-12-04
How to Cite
Slipets, O. (2019). THEORETICAL ASPECTS OF FORENSIS-PSYCHOLOGICAL EXAMINATION OF TYPOLOGICAL FEATURES OF PERSONALITY. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 20(2), 505-521. https://doi.org/10.32353/khrife.2.2019.40