JUDICIAL ECONOMIC EXPERTISE AS A REGIONAL TOOL FOR MANAGING MANAGERIAL DECISIONS


Keywords: economic information of conflict situations, management decisions, regional level

Abstract

Separation of economic information of conflict situations, created by the DOJ forensic examination of the general array of economic information and study of the mechanism and the consequences of its impact on management decisions, improving the mechanisms for its creation will allow obtaining an economic effect from a positive impact on management decisions in the long run.

Destruction of criminal schemes of interactions is a logical stage in the development of the economy on the path towards the formation of a quality economy of the region. Therefore, it is logical to have the tools that provide this process. Forensic economic expertise, the author is considered as a modern form of one of the tools that participates in a complex of actions to destroy the forms of undesirable economic systems, creating a "chaos" as a prerequisite for the creation of new ones. At the same time, the formation of these prerequisites does not guarantee the fundamental quality of the new systems of economic interactions. Thus, the process of forming a high-quality economy should be aimed not only at the elimination of the consequences of administrative decisions that are undesirable for the economy of the region, not only for the formation of a "fear" to be punished for it, but also for the formation of prerequisites for the acceptance by managers at the micro level of decisions that will provide a positive direction of economic development of the region as a whole.

The activity of a separate research institute of forensic examinations of the Ministry of Justice of Ukraine has a regional status, regional closure and regional effectiveness, that is, we deal with the object, above all, the regional level of integrity and manageability. At the same time, all research institutes of forensic examinations of the Ministry of Justice of Ukraine work on the same principles and use the same methods of conducting forensic examinations included in the register of certified expert methods.

References

Cymbalyuk, V. S. (2010). Informacijne pravo (osnovy teoriy ii praktyky). Kyiv: Osvita Ukrayiny`[іn Ukrainian].
Instrukciya pro pryznachennya ta provedennya sudovyx ekspertyz ta ekspertnyx doslidzhen ta naukovo-metodychnyx rekomendacij z pytan pidgotovky ta pryznachennya sudovyx ekspertyz ta ekspertnyx doslidzhen: zatv. Nakazom MYuU vid 08.10.1998. № 53/5 OVU. 1998. № 46. St. 1715 [іn Ukrainian].
Kamsha, V. P., Kamsha, L. S., Kamsha, Yu. V. (2010). Pro kibernetyku drugogo etapu NTR. Skladni systemy і procesy. № 1 (17). 25-41.
Khomutenko, O. V. (2010). Do pytannya pro formuvannya ponyattya «Ekspertna ekonomichna informaciya». Sudova ekspertyza. Suchasny`jstan ta perspektyvy rozvytku: tezy dopovidej mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi. Kyiv: Ministerstvo yusty`ciyi Ukrayiny. 338-341 [іn Ukrainian].
Kryminalnyj procesualnyj kodeks Ukrayiny vid 13.04.2012. № 4651-VI URL: http://www.zakon.rada.gov.ua (дата звернення 13.03.2019) [іn Ukrainian].
Lydovskyj, V. V. (2004). Teoryya ynformacyy: uchebnoe posobye. Moskva: Kompanyya Sputnyk+ [іn Russian].
Partyko, Z. V. (2008). Teoriya masovoyi informaciyi ta komunikaciyi. L`viv: Afisha [іn Ukrainian].
Pro sudovu ekspertyzu: Zakon Ukrayiny vid 25 lyutogo 1994 roku № 4038-XII. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua (дата звернення 13.03.2019) [іn Ukrainian].
Regionalna ekonomika: pidruchnyk. Vinnycya: VDAU, 2008 [іn Ukrainian].
Reshetylo, V. P. (2006). Ekonomycheskaya synergetyka ynstytucyonalnyx yzmenenyj. : monografy`ya. Kharkiv: Prometej Press [іn Ukrainian].
Reshetylo, V. P. (2009). Ekonomichna synergetyka formuvannya rynkovogo transformacijnogo potencialu v perehidnyh systemah. Ekonomika: Zb. nauk. pracz. / V. P. Reshety`lo. Har’kov: XDPU. 137-141 [іn Ukrainian].
Reshetylo, V. P. (2009). Synergyya stanovlenyya y razvytyya regyonalnyh ekonomycheskyh sy`stem: monografy`ya. Hark. Nacz. Akad. Gorod. Hoz-va: Kharkiv [іn Ukrainian].
Shennon, K. (1963). Rabota po teoryy ynformacyy y kybernety`ke. Moskva: YL [іn Russian].
Vyner, N. (1968). Kybernetyka yly upravlenye sviyazyamy v zhyvom organyzme y mashyne. Moskva [іn Ukrainian].

Abstract views: 32
PDF Downloads: 23
Published
2019-12-04
How to Cite
Khomumenko, O. (2019). JUDICIAL ECONOMIC EXPERTISE AS A REGIONAL TOOL FOR MANAGING MANAGERIAL DECISIONS. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 20(2), 415-423. https://doi.org/10.32353/khrife.2.2019.32