PECULIARITIES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF FORENSIC SCIENCE ACTIVITIES (BY THE EXAMPLE OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF UKRAINE)


  • N. Tkachenko
Keywords: public administration in the field of forensic science activity, statutory regulation, expert support of justice, management efficiency, management of forensic science activity.

Abstract

Author establishes the main function forms of the Ministry of Justice of Ukraine in the management of forensic science activities (general and specialized) and differentiated the directions of improving expert justice provision on the basis of normative legal act analysis, scientific publications, statistical data. One of the most important areas for improving forensic science is the effectiveness increase of public administration. Multidimensionality and magnitude of this issue determined the need for its comprehensive study taking into account the multidimensional nature of scientific research. Performance estimate of public administration in Ukraine and identifying directions for its enhancement is a topical research issue requiring solution. Overcoming problems of scientific management optimization of the infrastructure of forensic activities, ensuring practical implementation of its legal and methodological bases is important in management improving of this activity type. In order to solve these problems, the following are necessary: organizational forms optimization of management by state bodies of forensic science institutions and nongovernment expert structures; unification of the scientific, methodological and information base of forensic science institutions, research work management and coordination in the field of forensic science; improving methodology and procedures for the certification of professional forensic experts; organizing basic training for specialists in the field of forensic activities of humanitarian, natural and technical profiles; improving the methodological and preventive work of forensic science institutions and optimizing use of forensic science by investigators and courts.

References

Averianov, V. B. (2009). Administratyvne pravo. Tom 2. Osoblyva chastyna. Kyiv: TOV «Vydavnytstvo «Iurydychna dumka» [in Ukrainian].
Bytiak, Yu. P. (2007). Administratyvne pravo Ukrainy: pidruchnyk. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
Chemerys, A. (2003). Audyt administratyvnoi diialnosti: Navch. posib. Lviv: LRIDU UADU [in Ukrainian].
Simakova-Yefremian, E. B. (2017). Do pytannia pro normatyvno-pravove rehuliuvannia sudovoi ekspertyzy v umovakh sudovoi reformy v Ukraini: zb. mater. kruhloho stolu nahody 100-richchia vid dnia narodzhennia profesora
M. V. Saltevskoho (Kharkiv, 30 zhovt. 2017 r.). Kharkiv: Pravo. 68-70 [in Ukrainian].
Dziundziuk, V. B. (2003). Efektyvnist diialnosti publichnykh orhanizatsii: Monohrafiia. Kharkiv. Vyd-vo KharRI UADU «Mahistr» [in Ukrainian].
Ekspertyzy u sudochynstvi Ukrainy: posibnyk / za zah. red. V. H. Honcharenka, I. V. Hory. Kyiv: Yurinkom Inter, 2015 [in Ukrainian].
Fomin, V. V. (2011). Teoretychni pidkhody do traktuvannia poniattia «efektyvnist derzhavnoho upravlinnia». Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. № 11. URL: http://www.dy. nayka.com.ua/?op=1&z=615 (data zvernennia 17.10.2019) [in Ukrainian].
Halunko, V., Dikhtiievskyi, P., Kuzmenko, O., Stetsenko, S. ta in. (2018). Administratyvne pravo Ukrainy. Povnyi kurs: pidruchnyk. Kherson: OLDI-PLIuS [in Ukrainian].
Kliuiev, O. M. (2016). Pravove rehuliuvannia sudovoi ekspertyzy u spravakh pro administratyvni pravoporushennia: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky: zbirn. nauk. prats. Vyp. 16. Kharkiv: Pravo. 142-148 [in Ukrainian].
Kliuiev, O. M. (2018). Do pytannia mizhnarodnoho spivrobitnytstva v haluzi sudovoi ekspertyzy. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky: zbirn. nauk. prats. Vyp. 18. Kharkiv: Pravo. 154-162 [in Ukrainian].
Klymenko, N. I. (2007). Sudova ekspertolohiia. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].
Kozbanenko V. A. (2002). Hosudarstvennoe upravlenye: osnovy teoryy y orhanyzatsyy. Uchebnyk. Tom 1. Moskva: Statut [in Russian].
Kulynych, O. (2001). Metodyka otsinky pidsumkiv orhanizatorskoi roboty raionnykh derzhavnykh administratsii (vykonkomiv rad mist oblasnoho znachennia). Visnyk UADU. № 2. 214-223 [in Ukrainian].
Lesechko, M., Rudnytska, R. (2010). Metodychni pidkhody do otsinky derzhavnoho vriaduvannia v Ukraini. Naukovyi visnyk. Vyp. 5. «Demokratychne vriaduvannia». URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2010_5/ fail/Lesech.pdf (data zvernennia 17.10.2019) [in Ukrainian].
Lozovyi, A. I., Simakova-Yefremian, E. B. (2014). Aktualni pytannia reformuvannia zakonodavstva u sferi sudovo-ekspertnoi diialnosti v Ukraini. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 14. 157-166 [in Ukrainian].
Novykov, S. N. (2005). Orhanyzatsyonno-pravovye osnovy etkspertno-krymynalystycheskoi deiatelnosty v orhanakh vnutrenykh del: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.11. Riazan [in Russian].
Odyntsova, N. A. (2010). Hosudarstvennoe upravlenye ekonomykoi: obosnovanye systemy menedzhmenta. Efektyvna ekonomika. № 9. URL: http:www.economy. nayka. m com.ua (data zvernennia 17.10.2019) [in Russian].
Oliinyk, O. O. (2012). Administratyvno-pravove rehuliuvannia sudovo-ekspertnoi diialnosti: deiaki teoretychni aspekty. Forum prava. № 2. 519-523 [in Ukrainian].
Oliinyk, O. O. (2015). Suchasnyi teoretychnyi vymir pryntsypiv administratyvno-pravovoho rehuliuvannia sudovo-ekspertnoi diialnosti. Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava. Vyp. 1. 101-107 [in Ukrainian].
Oliinyk, O. O. (2013). Zarubizhnyi dosvid administratyvno-pravovoho rehuliuvannia sudovo-ekspertnoi diialnosti. Mytna sprava. № 4(2). 270-274 [in Ukrainian].
Osnovy sudovoi ekspertyzy: navchalnyi posibnyk dlia fakhivtsiv, yaki maiut namir otrymaty abo pidtverdyty kvalifikatsiiu sudovoho eksperta / avt. -uklad. : L. M. Holovchenko, A. I. Lozovyi, E. B. Simakova-Yefremian ta in. Kharkiv: Pravo, 2016 [in Ukrainian].
Pro sudovu ekspertyzu: Zakon Ukrainy vid 25.02.1994 № 4038-KhII (zi zminamy ta dopovnenniamy). Vidom. Verkhov. Rady Ukrainy. 1994. № 28. St. 232 [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennia Instruktsii pro osoblyvosti zdiisnennia sudovo-ekspertnoi diialnosti atestovanymy sudovymy ekspertamy, shcho ne pratsiuiut u derzhavnykh spetsializovanykh ekspertnykh ustanovakh: nakaz M-va yustytsii Ukrainy vid 12.12.2011. № 3505/5 (zi zminamy ta dopovnenniamy). Ofits. visnyk Ukrainy. 2011. № 98. Stor. 134. St. 3591 [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennia Instruktsii pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen ta Naukovo-metodychnykh rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen: nakaz M-va yustytsii Ukrainy vid 08. 10. 1998. № 53/5 (zi zminamy ta dopovnenniamy). Ofits visnyk Ukrainy. 1998. № 46. Stor. 172. St. 1715 [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennia Polozhennia pro ekspertno-kvalifikatsiini komisii ta atestatsiiu sudovykh ekspertiv: nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 03.03.2015 № 301/5 (zi zminamy ta dopovnenniamy). Ofits. visnyk Ukrainy. 2015. № 17. Stor. 278. St. 468 [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Koordynatsiinu radu z problem sudovoi ekspertyzy pry Ministerstvi yustytsii Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/778-94-p (data zvernennia 17.10.2019) [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo yustytsii Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 02.07.2014 № 228 (zi zminamy ta dopovnenniamy). Ofits visnyk Ukrainy. 2014. № 54. Stor. 884. St. 1455 [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennia Polozhennia pro naukovo-konsultatyvnu ta metodychnu radu z problem sudovoi ekspertyzy pry Ministerstvi yustytsii Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0460-12 (data zvernennia 17.10.2019) [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennia Poriadku vedennia derzhavnoho Reiestru atestovanykh sudovykh ekspertiv: nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 29.03.2012 № 492/5 (zi zminamy ta dopovnenniamy). Ofits. visnyk Ukrainy. 2012. № 27. Stor. 18. St. 1017 [in Ukrainian].
Prykhodchenko, L. M. (2009). Shchodo skladnosti zastosuvannia pokaznykiv otsiniuvannia efektyvnosti derzhavnoho upravlinnia: teoriia i praktyka. Derzhavne budivnytstvo. № 1. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/doc/1/07.pdf (data zvernennia 17.10.2019) [in Ukrainian].
Prykhodchenko, L. (2007). Shchodo sutnosti poniattia «efektyvnist» v systemi demokratychnoho vriaduvannia. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia: Zbirnyk naukovykh prats ORIDU. Vyp. 3 (31) Odesa: ORIDU NADU. 57-65 [in Ukrainian].
Repeshko, P. I. (2010). Do pytannia kadrovoho zabezpechennia derzhavnykh sudovo-ekspertnykh ustanov. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly]. Ser. : Politolohiia. T. 131. Vyp. 118. 136-139 [in Ukrainian].
Repeshko, P. I. (2010). Okremi pytannia upravlinnia sudovo-ekspertnymy ustanovamy v umovakh yikh reformuvannia. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia»]. Ser. : Derzhavne upravlinnia. 2010. T. 147. Vyp. 135. 66-70 [in Ukrainian].
Repeshko, P. I. (2011). Realizatsiia spetsialnykh pryntsypiv derzhavnoho upravlinnia v orhanizatsii sudovo-ekspertnoi diialnosti. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. Vyp. 1. 152-158 [in Ukrainian].
Repeshko P. I. (2013). Shchodo sutnosti sudovo-ekspertnoi diialnosti yak obiekta derzhavnoho rehuliuvannia. Krymynalystyka y sudebnaia ekspertyza. Vyp. 58(1). 45-52 [in Ukrainian].
Repeshko, P. I. (2011). Stan normatyvno-pravovoho zabezpechennia derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku sudovo-ekspertnoi diialnosti v Ukraini. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 11. 233-242 [in Ukrainian].
Repeshko, P. I. (2011). Shchodo sutnosti sudovo-ekspertnoi diialnosti yak obiekta derzhavnoho rehuliuvannia. Krymynalystyka y sudebnaia ekspertyza. Vyp. 58 (1). 45-52 [in Ukrainian].
Sehai, M. Ya. (2003). Sudebnaia ekspertolohyia: obekt, predmet, pryroda y systema nauky. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Kharkiv: Pravo, Vyp. 3. 25-32 [in Ukrainian].
Shcherbakovskyi, M. H. (2015). Provedennia ta vykorystannia sudovykh ekspertyz u kryminalnomu provadzhenni: monohrafiia. Kharkiv: V dele [in Ukrainian].
Shepitko, V. Yu. (2014). Problemy vykorystannia spetsialnykh znan kriz pryzmu suchasnoho kryminalnoho sudochynstva v Ukraini. Sudov. ekspertyza. 2014. № 1. 11-18 [in Ukrainian].
The Worldwide Governance Indicators (WGI) project. URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp (data zvernennia 17.10.2019).
Zak, M. (2005). Quality of governance. Working Paper CES UEM. № 4. 28 p.

Abstract views: 33
PDF Downloads: 40
Published
2019-12-04
How to Cite
Tkachenko, N. (2019). PECULIARITIES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF FORENSIC SCIENCE ACTIVITIES (BY THE EXAMPLE OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF UKRAINE). Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 20(2), 121-138. https://doi.org/10.32353/khrife.2.2019.09
Section
GENERAL REGULATIONS OF FORENSIC EXAMINATION