SEPARATE VIEWS ON THE RELATIONSHIP OF SPECIAL TECHNOLOGY OF LAW ENFORCEMENT BODIES AND CRIMINALISTIC TECHNIQUE


  • I. Kharaberiush
Keywords: forensic technology, correlation, system, operational technology, information technology, intelligent systems, special law enforcement equipment

Abstract

The correlation of forensic technology and operational technology among themselves and with special equipment of law enforcement agencies was investigated. It is shown that the constant growth of technical equipment of the law enforcement agencies of Ukraine and the presence of law enforcement structures led to the emergence of independent groups of technical means. It is emphasized that the forensic technique has a special character for its purpose, manifested in the maintenance of the main criminal process to obtain procedural information. It is proved that operational technology, as a section of the theory of operational-search activity and a component of the more general scientific concept of “special technology of law enforcement agencies”, has its own system and correlates with the forensic technique as equivalent categories of legal science. The emergence of a very important means of collecting, accumulating, storing, processing, searching and providing the necessary information is shown - automated information retrieval systems, automated specialized systems and intelligent systems that make up a separate group of special equipment. It is proved that the methodological basis of special equipment is scientifically based tactical techniques, methods and information technology. Special equipment of law enforcement agencies as an interdisciplinary branch of legal science is a system of scientific regulations and recommendations, create conditions for the development of technical tools (forensic, operational, organizational, security), as well as scientifically based methods, techniques and information technology to counter crime law enforcement agencies. The system of special equipment of law enforcement agencies consists of elements that include general provisions and branches of special equipment of law enforcement agencies. Branches of special equipment of law enforcement agencies consist of the main directions of its use in law enforcement, namely: with respect to investigative activities ― forensic technology, operational search activities ― operational technology, administrative activities ― organizational technology. It is proved that the special technique of law enforcement and forensic technology are both common and particular, respectively.

References

Artemenko, P. P. (1988). Spetsialnyye operativno-tekhnicheskiye sredstva: uchebnoye posobiye. Kiev [in Russian].
Artemenko, P. P. i dr. (1972). Spetsialnaya tekhnika i eye primeneniye: uchebnoye posobiye. Moskva [in Russian].
Belkin, R. S. (2000). Kriminalisticheskaya entsiklopediya. Moskva: Megatron XXI, [in Russian].
Bilenchuk, P. D. ta in. (1998). Kry`minalisty`ka: pidruchny`k dlya sluxachiv, ad’yunktiv, vy`kladachiv vuziv sy`stemy` MVS Ukrayiny`. Kyiv: Atika [in Ukrainian].
Bystryakov, E. N., Savelyeva, M. V., Smushkin, A. B. (2018). Spetsialnaya tekhnika : uchebnoye posobiye. 2-e izd.. ster. Moskva [in Russian].
Chaply`ns`ky`j, K.O. ta in. (2017). Kry`minalisty`ka: pidruch. dlya stud. vy`shh. navch. zakl. 2-e vy`d, pererob. i dop. Dnipro : Lira-LTD [in Ukrainian].
Dekshne, V. I., Romanov, A. P., Chekmarev, Yu. V. (1986). Tekhnicheskiye sredstva i sistemy upravleniya v organakh vnutrennikh del. Ch. 1. Operativnaya tekhnika: uchebnoye posobiye. Moskva [in Russian].
Intelektual`ni sy`stemy` v pravooxoronnij diyal`nosti (2018). Visny`k Mariupol`s`kogo derzhavnogo universy`tetu. Seriya : Pravo. 39-45 [in Ukrainian].
Kriminalisticheskaya tekhnika : uchebnik / pod red. K. E. Demina (2017). Moskva: Yuridicheskiy institut MIIT [in Russian].
Leonov, S. N., Popov, V. G. (2010). Spetsialnaya tekhnika pravookhranitelnykh organov. Kurs lektsiy.Tomsk [in Russian].
Levkov, A. I., Anufriyev, P. M. (1979). Ispolzovaniye sredstv spetsialnoy tekhniki v rabote ugolovnogo rozyska: nauchno-prakticheskoye posobiye. Omsk [in Russian].
Markus`, V. O. (2007). Kry`minalisty`ka: navchal`ny`j posibny`k. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].
Mukoida, R. V., Shelexov, A. O. (2013). Special`na texnika v organax vnutrishnix sprav: navch. posib. Odesa: ODUVS [in Ukrainian].
Nechvolod, L. I. (2007). Suchasny`j slovny`k inshomovny`h sliv. Kharkiv: Torgsin Plyus [in Ukrainian].
Olijny`k, O. V. (2015). Administraty`vno-pravovi zasoby` zabezpechennya informacijnoyi bezpeky`. Yury`dy`chny`j visny`k. 64-67 [in Ukrainian].
Operaty`vna texnika yak teorety`ko-pry`kladna kategoriya operaty`vno-rozshukovoyi nauky`. (2017). Visny`k Mariupol`s`kogo derzhavnogo universy`tetu. Seriya : Pravo. 77-82 [in Ukrainian].
Ozhegov, S. I. (1990). Slovar russkogo yazyka: 70000 slov; pod red.
N. Yu. Shvedovoy. Moskva: Rus. yaz. [in Russian].
Proty`diya zlochy`nnosti zasobamy` special`noyi texniky`: konceptual`ny`j pidxid: monografiya (2011). Donecz`k: Noulidzh [in Ukrainian].
Pyaskovs`ky`j, V. V. ta in. (2015). Kry`minalisty`ka: pidruchny`k. Kyiv: Centr uchbovoyi literatury [in Ukrainian].
Spetsialnaya tekhnika pravookhranitelnykh organov: uchebnoye posobiye / sost.: E. R.Pudakov. R. R.Yapparov (2017). Ufa: Izd-vo BIST (filial) OUP VO «ATiSO» [in Russian].
Tkach, Yu. D. (2004) Ponyattya i sy`stemno-strukturna budova kry`minalisty`ky`: avtoref. dy`s. kand. yury`d. nauk. Odesa [in Ukrainian].
Vely`ky`j tlumachny`j slovny`k suchasnoyi ukrayins`koyi movy`/ Uklad. i gol. red. V.T. Busel (2001). Kyiv ; Irpen`: Perun [in Ukrainian].
Volobuyev, A. F. ta in. (2018). Kry`minalisty`ka : pidruchny`k : u 2 t. T. 1. Kharkiv [in Ukrainian].
Нaraberiush, I. F. ta in. (2007). Vy`kory`stannya operaty`vno-texnichny`x zasobiv u proty`diyi zlochy`nam, shho vchy`nyayut`sya u sferi novy`x informacijny`x texnologij: monografiya. Kyiv : KNT [in Ukrainian].
Нaraberiush, I. F. (2011). Special`na texnika yak chy`nny`k vply`vu na stan operaty`vnoyi obstanovky` tery`toriyi obslugovuvannya pidrozdilamy` karnogo rozshuku Visny`k Lugans`kogo derzhavnogo universy`tetu vnutrishnix sprav imeni E. O. Didorenka. Special`ny`j vy`pusk 2. Chasty`na 1. 148-154 [in Ukrainian].

Abstract views: 43
PDF Downloads: 37
Published
2019-12-04
How to Cite
Kharaberiush, I. (2019). SEPARATE VIEWS ON THE RELATIONSHIP OF SPECIAL TECHNOLOGY OF LAW ENFORCEMENT BODIES AND CRIMINALISTIC TECHNIQUE. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 20(2), 88-102. https://doi.org/10.32353/khrife.2.2019.06