Methodological analysis of military forensic science


Keywords: forensic expertology, forensic science, specific expertise, military forensic science, topic of military forensic science, objects of military forensic science, tasks of military forensic science, system of forensic examinations.

Abstract

Emergence of new independent units of forensic science is a logical result of the development of scientific knowledge and forensic expert activity, if such a process takes place on the basis of the developed methodological foundations of forensic science, which ensures the scientific nature of new types of forensic science, organizational and legal procedure for their conduct and the admissibility of their results to ensure justice. Ignoring scientific approaches in  implementation of forensic activities in Ukraine and attempts to adapt it to the needs of investigative and judicial practice cannot but cause concern, especially when it comes to an attempt to substitute forensic science for the proof process.

Article purpose is to conduct a methodological analysis of the topic, objects and tasks of forensic military science and its place in the modern general classification system of forensic science on the basis of the general theory of forensic expertology.

Research methodology was made up of the provisions of materialist dialectics as a universal method of cognition, as well as a set of methods of formal logic for solving individual research tasks: analysis, synthesis, analogy, comparison, comparison, deduction.

While research, in order to establish formation consistency  of military science as an independent stratification unit, its structural components were analyzed: topic, objects, tasks and specific expertise necessary for their solution.

While conducted methodological analysis, it was found that formation of military science as an independent stratification unit of forensic examinations occurred in violation of the methodological foundations developed by forensic science and the evolutionary paths of the genesis of new species of forensic science.

As a result of performed research, it was concluded that it is necessary to revise the place and essence of military science in the existing classification system offorensic science in Ukraine which will ensure the unity of the methodological approach to formation of new units of forensic science and guarantee declared principles of forensic science.

References

Antoniuk, P. Ye. (2017). Viiskova ekspertyza: metodologichnyi aspekt. Kryminalistychnyi visnyk. 2 (28). URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/16331/1/ Visnik_1-27-2017.pdf [in Ukrainian].
Bogdanyuk, I.V. (2017). Shchodo sudovo-ekspertnogo doslidzhennia zmistu pryiniatogo komandyrom rishennia. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. 17, 381-391. URL: https://doi.org/10.32353/khrife.2017.49 [in Ukrainian].
Burnashev, N.A., Bukov, V.N., Volunskiy, A.F. et al. (1998). Kriminalistika : uchebnik. Moskva [in Russian].
Chuprun, V.T. (2015). Shchodo vvedennia novogo vydu sudovoi ekspertyzy – “viiskovoi”. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. 15, 208-219. URL: https:// hniise.gov.ua/user_files/File/sbornik/2015/PDF/28.pdf [in Ukrainian].
Klimenko, N.I. (2007). Sudova ekspertologiia. Kurs lektsiy. Kyiv [in Ukrainian].
Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 № 4651-VI. (2012). http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
Naukovo-metodychni rekomendatsii z pytan pidgotovky ta pryznachennia sudovyh ek-spertyz ta ekspertnyh doslidzhen : zatv. nakazom M-va yustytsii Ukrainy vid 08.10.1998 r. № 53/5 (u red. nakazu vid 24.02.2021 № 722/5). https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0705-98#Text.
Poluianov, S.O. (2020). Sutnist ta osnovni poniattia strategichnogo planuvannia. Kryminal-istyka i sudova ekspertyza. 65. URL: https//doi.org/10.33994/kndise.2020.65.71 [in Ukrainian].
Pro sudovu ekspertyzu : Zakon Ukrainy vid 25.02.1994 № 4038–XII. (1994). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text [in Ukrainian].
Pro vnesennia zmin do nakazu Ministerstva Yustytsii Ukrainy vid 08 zhovtnya 1998 roku № 53/5: Nakaz MYu Ukrainy vid 10.01.2019 № 83/5 (2019). URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0089-19#n21 [in Ukrainian].
Pro vnesennia zmin do nakazu Ministerstva Yustytsii Ukrainy vid 08 zhovtnya 1998 roku № 53/5: Nakaz MYu Ukrainy vid 27.07.2015 № 1350/5 (2015). https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0915-15#n22/ [in Ukrainian].
Reestr atestovanyh sudovyh eksperiv (2021). URL: https://rase.minjust.gov.ua [in Ukrainian].
Reestr metodyk provedennia sudovyh ekspertyz (2021). rmpse.minjust.gov.ua [in Ukrainian].
Rossinskaya, E. R. (2016). Sudebnaya ekspertologiya kak metodologicheskaya osnova klassifikatsii sudebnyh ekspertiz i ekspertnoy kompetentsii. Sudebnaya ekspertiza Belarusi. 2 (3) [in Russian].
Ruvin, O.G., Serednii O.P. (2020). Nevidpovidnist zmistu zahodiv reformuvannia (roz-formuvannia, pereformuvannia, skorochennia chyselnosti) organiv viiskovogo upravlinnia, viiskovyh chastyn, zakladiv (ustanov) rodiv viisk, spetsialnyh viisk ta sluzhb Zbroinyh syl Ukrainy protiagom 1991—2014 rokiv realnym potrebam Zbroinyh syl Ukrainy dlia zabezpechennia ih spromozhnosti vykonaty zavdannia za pryznachenniam. Kryminalistyka i sudova ekspertyza. 65. URL: https://doi: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.67 [in Ukrainian].
Savechko, V.O., Chernysh O.M. (2020). Transformatsiia systemy obednanogo kerivnyt-stva sylamy oborony ta viiskovogo upravlinnia u Zbroinyh sylah Ukrainy. Kry-minalistyka i sudova ekspertyza. 65. URL: https://doi: https://doi.org/10.33994/ kndise.2020.65.68 [in Ukrainian].
Savechko, V.O., Kozlov O.V. (2020). Naukovi rozrobky u galuzi viiskovyh ekspertnyh doslidzhen. Kryminalistyka i sudova ekspertyza. 65. URL: https://doi: https://doi. org/10.33994/kndise.2020.65.69 [in Ukrainian].
Shcherbakovskyi, M. G. (2016). Predmet sudovoyi ekspertyzu. Forum prava. 5. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_5_34.pdf [in Ukrainian].
Vlasuk, A.P. (2020). Okremi aspekty ozinky dii viiskovyh posadovyh osib Antyterorys-tychnoi Operatsii ta ih vidminnosti vid ozinky dii tsyh zhe osib pid chas prove-dennia Operatsii Obednanyh syl. Kryminalistyka i sudova ekspertyza. 65. URL: https://doi: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.70 [in Ukrainian].

Abstract views: 77
PDF Downloads: 59 PDF Downloads: 34
Published
2021-07-27
How to Cite
Antoniuk, P. (2021). Methodological analysis of military forensic science. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 23(1), 388-399. https://doi.org/10.32353/khrife.1.2021.30