Theoretical and methodological foundations of forensic economics


  • A. Horlachuk
Keywords: forensic economics, methodology, economic relations, public production, material production, intangible production, classification criterion

Abstract

In modern conditions, the need to increase efficiency of forensic expert activity in economic field depends on development of theoretical and methodological base of forensic economics, interpretation of this economic and legal category in legislative field and determination of the system-forming factor of totality of forensic examinations.

While systematizing scientific content, the main key issues related to theoretical development foundations of this type of forensic science are considered. The key informative informational blocks of forensic economics are highlighted: the first block is procedural nature of forensic examination assignment and conducting; second block is the use of specific expertise in the field of economics; third block is the topic of forensic economic examination; fourth block is the purpose of the results of economic research. An attempt has been made to improve interpretation of forensic economics as an economic andlegal category, as well as to substantiate its classification on the basis of dividing social production into material and non-material fields that are studied by the corresponding economic sciences.

Thanks to the use of dialectical method, it is substantiated that solution to this methodological issue lies in the field of material production. Consideration of the relations between the economy and other fields of social activity demonstrated that economy is primary that allowed, as a result of the division of social production into the field of material production (material goods and material services; object of economic relations has a materialized form) and intangible production (intangible goods and intangible services; object economic relations has a non-material form) to determine the system-forming factor of various types of forensic economic examinations.

References

Averianova, T. V. (2009). Sudebnaia ehkspertiza. Kurs obshchei teorii. Moskva [in Russian].
Matusovskii, G. A. (1999). Ehkonomicheskie prestupleniia: kriminalisticheskii analiz. Kharkov [in Russian].
Bazas, M. F. (2007). Teoretyko-metodolohichni zasady sudovo-bukhhalterskoi eksper-tyzy : navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. Kyiv [in Ukrainian].
Cheberiak, P. P. (2013). Zavdannia sudovykh ekspertyz pry rozkrytti y rozsliduvanni zlo-chyniv, vchynenykh v ekonomichnii sferi Ukrainy. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. Vyp. 10 [in Ukrainian].
Dikan, L. V., Ponikarov, V. D., Kozhushko, O. V. (2014). Sudovo-ekonomichna eksperty-za : navch. posib. Kharkiv [in Ukrainian].
Ekonomichna entsyklopediia : u 3 t. (2000). T. 1 : A (Abandon) — K (Kontsentratsiia vyrobnytstva) / red.: B. D. Havrylyshyn, S. V. Mochernyi. Kyiv [in Ukrainian].
Hutsalenko, L. V., Mykhalchyshyna, L. H., Sydoruk, V. M. ta in. (2011). Sudovo-bukhhal-terska ekspertyza : navch. posib. Kyiv [in Ukrainian].
Klymenko, N. I., Fedchyshyna, V. V. (2016). Sudovo-ekonomichna ekspertyza: suchasnyi stan i aktualni pytannia. Kryminalistychnyi visnyk. № 1 (25) [in Ukrainian].
Krivtsova, T. O. (2015). Udoskonalennia pravovoho zabezpechennia sudovo-ekono-michnoi ekspertyzy yak formy ekonomichnoho kontroliu. Biznes Inform. № 2 [in Ukrainian].
Matseliukh, N. P., Maksymenko, I. A. (2014). Istoriia ekonomiky ta ekonomichnoi dumky. Politychna ekonomiia. Mikroekonomika. Makroekonomika : navch. posib. 2-he vyd., pererob. ta dop. Kyiv [in Ukrainian].
Ponikarov, V. D. (2011). Teoreticheskie osnovy stanovleniia i razvitiia sudebno-ehkono-micheskoi ehkspertizy v Ukraine. Bіznes Іnform. № 2 (2) [in Russian].
Romaniv, S. R., Budnyk, L. A., Sachenko, S. I. (2018). Sudovo-ekonomichna ekspertyza v Ukraini: yii ekonomichna sut ta kadrove zabezpechennia. Infrastruktura rynku. № 23 [in Ukrainian].
Rossinskaia, E. R. (2011). Sudebnaia ehkspertiza v grazhdanskom, arbitrazhnom, admin-istrativnom i ugolovnom protsesse : nauch.-prakt. posob. 3-e izd., dop. Moskva [in Russian].
Svetlichnaia, T. A., Stankevich, A. A., Shumak, G. A. (2012). Metodologicheskie os-novy sudebnykh ehkonomicheskikh ehkspertiz. Pravo i demokratiia : sb. nauch. tr. Vyp. 23. URL: https://elib.bsu.by/handle/123456789/28756 (data zvernennia: 20.03.2021) [in Russian].
Viter, D. V. (2019). Sudovo-ekonomichna ekspertyza u dovedenni obstavyn, shcho pidli-ahaiut obov’iazkovomu dokazuvanniu pry rozsliduvanni zlochyniv u sferi finan-suvannia sotsialnykh tsilovykh prohram. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. № 20. [in Ukrainian].
Volkova, I. A. (2016). Sudovo-bukhhalterska ekspertyza : navch. posib. Kyiv [in Ukrainian].
Yevdokimenko, S. V. (2016). Perspektyvy rozvytku sudovo-ekonomichnykh ekspertyz. Nashe pravo. № 2. [in Ukrainian].
Yunatskyi, O. V. (2016). Konspekt lektsii z dystsypliny «Ekspertolohiia». Dnipro [in Ukrainian].

Abstract views: 62
PDF Downloads: 71 PDF Downloads: 25
Published
2021-07-27
How to Cite
Horlachuk, A. (2021). Theoretical and methodological foundations of forensic economics. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 23(1), 300-310. https://doi.org/10.32353/khrife.1.2021.23