Features of performing expert researches on electricity meters that have been exposed to radiofrequency electromagnetic radiation


Keywords: electricity meter, interference in the operation of the metering device, electromagnetic radiation, radiation frequency, electric field, electric field strength, level of electromagnetic radiation, Poynting vector, radiation power, electromagnetic field.

Abstract

The normative requirements for the stability of electricity meters to the in-fluence of radiofrequency electromagnetic radiation on them were systematized.

The mechanism of influence of radiofrequency electromagnetic radiation was outlined and the constructive elements of metering devices, sensitive to the ac-tion of such radiation, were determined. The division of constructive execution of electricity meters into groups according to the signs of protection against the specified influence is executed. Based on the division of the electricity meters into groups, the list of initial data required for such researches, was determined; re commendations for the researches of the effect of radiofrequency electromag-netic radiation on the studied meter are developed.

References

AAShKh.411152.012 NE Lichylnyky elektrychnoi enerhii NIK 2303L … . URL: https:// www.nik.net.ua/uploads/RE_2303LE.pdf (data zvernennia: 21.01.2021) [in Ukrainian].
AAShKh.411152.014 Lichylnyky elektrychnoi enerhii NIK 2104…P2. Nastanova z eksplu-atatsii. Website pidpryiemstva-vyrobnyka TOV «Nik». URL: https://www.nik. net.ua/files/all/2104-electronic/Operating-Instructions-2104-non-tariff-Ru.pdf (data zvernennia: 21.01.2021) [in Ukrainian].
Bezvesilna, O. M., Korotchenko, N. P. (2013). Peretvoriuvach analohovoho syhnalu u tsy-frovyi optyko-elektronnoho akselerometra. Visnyk inzhenernoi akademii Ukrainy. № 3—4 [in Ukrainian].
DSTU 3254-95 Radiosviaz. Terminy i opredeleniia [Chinnii vіd 01.07.1996]. URL: https://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=72635 (data zvernennia: 21.01.2021) [in Russian].
DSTU EN 50470-3:2010 Zasoby vymiriuvannia elektrychnoi enerhii zminnoho strumu. Chastyna 3. Spetsialni vymohy. Lichylnyky aktyvnoi enerhii statychni (klasiv tochnosti A, V i S) (EN 50470-3:2006, IDT). [Chynnyi vid 01.07.2012]. URL: https://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=54740 (data zvernennia: 21.01.2021) [in Ukrainian].
DSTU IES 61000-4-3:2007 Elektromahnitna sumisnist. Chastyna 4-3. Metodyky vypro-buvannia ta vymiriuvannia. Vyprobuvannia na nespryiniatlyvist do radiochas-totnykh elektromahnitnykh poliv vyprominennia (IES 61000-4-3:2006, IDT). [Chynnyi vid 01.10.2007]. URL: https://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=52800 (data zvernennia: 21.01.2021) [in Ukrainian].
GOST 30206-94 Staticheskie schetchiki vatt-chasov aktivnoi ehnergii peremennogo toka (klassy tochnosti 0,2 S i 0,5 S) (MEHK 687-92) [Chinnii vіd 01.07.2001]. URL: https://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=55951 (data zvernennia: 21.01.2021) [in Russian].
GOST 30207-94 (MEHK 1036-90) Staticheskie schetchiki vatt-chasov aktivnoi ehnergii peremennogo toka (klassy tochnosti 1 i 2) [Chinnii vіd 01.07.2001] URL: http:// online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=56701 (data zvernen-nia: 21.01.2021) [in Russian].
Kliuchnik, A. V., Pirogov, IU. A., Solodov, A. V. (2011). Issledovanie stoikosti integral-nykh mikroskhem v ehlektromagnitnykh poliakh impulsnogo radioizlucheniia. Radiotekhnika i ehlektronika. T. 56. № 3 [in Russian].
Kliuchnik, A. V., Pirogov, IU. A., Solodov, A. V. (2010). Metodicheskie aspekty issledo-vaniia stoikosti integralnykh mikroskhem v ehlektromagnitnykh poliakh impul-snogo radioizlucheniia. Zhurnal radioehlektroniki. № 8. URL: http://jre.cplire.ru/ jre/aug10/index.html (data zvernennia: 21.01.2021) [in Russian].
Kniazev, A. D., Kechiev, L. N., Petrov, B. V. (1989). Konstruirovanie radioehlektronnoi i ehlektronnoi vychislitelnoi apparatury s uchetom ehlektromagnitnoi sovmesti-mosti. Moskva [in Russian].
Kodeks komertsiinoho obliku elektrychnoi enerhii : zatv. postanovoiu NKREKP vid 14.03.2018 r. № 311 (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v0311874-18 (data zvernennia: 21.01.2021) [in Ukrainian].
Lokhvitskii, M. S., Sorokin, A. S., Shorin, O. A. (2018). Mobilnaia sviaz: standarty, struktury, algoritmy, planirovanie. Moskva [in Russian].
Maksimov, M. V., Bobnev, M. P., Krivitskii, B. X. i dr. (1976). Zashchita ot radiopomekh ; pod red. M. V. Maksimova. Moskva [in Russian].
Metodyka doslidzhennia zasobiv obliku elektrychnoi enerhii ta skhem yikh pidkliuchen-nia z metoiu vyrishennia diahnostychnykh zavdan ; ukladachi : V. V. Sabadash, V. O. Dmytriiev, D. I. Fokin, O. M. Mielientsov, V. O. Riabukhina, Yu. O. No-satenko, V. I. Dubynka, V. V. Khosha, O. B. Shmereho, O. S. Filipchuk, O. V. Ly-senko. Kharkiv, 2015. 20 s. URL: https://rmpse.minjust.gov.ua/page/1 (data zvernennia: 21.01.2021) [in Ukrainian].
Nikolskii B. A. Bortovye radioehlektronnye sistemy : ehlektron. ucheb. Samara, 2013. URL: https://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Bortovye-radioelektron-nye-sistemy-Elektronnyi-resurs-elektron-ucheb-54583/1/Nikolskii%20B.A.%20 Bortovye.pdf (data zvernennia: 21.01.2021) [in Russian].
Nikolskii, V. V., Nikolskaia, T. I. (1989). Ehlektrodinamika i rasprostranenie radiovoln. Moskva [in Russian].
Pravyla rozdribnoho rynku elektrychnoi enerhii : zatv. postanovoiu NKREKP vid 14.03.2018 r. № 312 (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v0312874-18 (data zvernennia: 21.01.2021) [in Ukrainian].
SOU-N MPE 40 1 35 110-2005 Dodatkovi vymohy do zasobiv obliku elektroenerhii, spri-amovani na zapobihannia nesanktsionovanomu vtruchanniu v yikh robotu [Chyn-nyi vid 12.09.2005]. URL: https://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page. html?id_doc=28386 (data zvernennia: 21.01.2021) [in Ukrainian].

Abstract views: 73
PDF Downloads: 53 PDF Downloads: 18
Published
2021-07-27
How to Cite
Rohalin, S., BohdaniukІ., & Lâsâi, A. (2021). Features of performing expert researches on electricity meters that have been exposed to radiofrequency electromagnetic radiation. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 23(1), 270-289. https://doi.org/10.32353/khrife.1.2021.21