Features of the psychological training of forensic experts as a component of the adaptation process to working conditions


Keywords: psychological training, staff, adaptation, teamwork, training, business games, situation modeling.

Abstract

The article purpose is to substantiate the need to include psychological training in the general system of professional training of forensic experts as a component of the adaptation process to working conditions and proper performance by forensic experts of their official duties, the development ofregulatory support for this training, as well as ways of its implementation in work with the staff of state forensic expert institutions.

It has been proved that the current regulatory framework for the professional training of forensic experts in the system of the Ministry of Justice of Ukraine needs further improvement. We consider it necessary to develop a separate regulatory act on the organization of professional training of forensic experts of state forensic institutions of the Ministry of Justice of Ukraine, and we propose to add to the research work plan of the Ministry of Justice of Ukraine the development of such guidelines as a separate topic of the research work (RW). Attention is focused on the need for psychological training as a priority area of work on the professional training of forensic experts.

References

Babenko, V. H., Ostapovych, V. P. (2016). Profesiino-psykholohichna pidhotovka person-alu Natsionalnoi politsii Ukrainy: perspektyvy rozvytku. Nauka i pravookhoron-na. № 4 (34) [in Ukrainian].
Baraniuk, N. I. (2014). Psykholohichni osoblyvosti rozvytku orhanizatsiinoi kultury v pravookhoronnykh orhanakh v umovakh kryzovoho suspilstva. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia : psykholohichna : zb. nauk. pr. Lviv. Vyp. 2 [in Ukrainian].
Chudakova, V. P. (2015). Psykholoho-orhanizatsiina tekhnolohiia formuvannia hotovno-sti personalu osvitnikh orhanizatsii do innovatsiinoi diialnosti. Navchannia i vyk-hovannia obdarovanoi dytyny: teoriia ta praktyka : zb. nauk. pr. Kyiv. Vyp. 1 [in Ukrainian].
Durniak, B. V., Sikora, L. S., Lysa, N. K., Mazur, M. N., Shcherba, H. V. (2013). Modeli strukturyzatsii znan dlia intelektualnoi pidhotovky personalu pry yikh roboti v na-dzvychainykh umovakh. Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii : zb. nauk. pr. Kyiv. Vyp. 69 [in Ukrainian].
Hasparian, S. H. (2019). Administratyvno-pravovi zasady kadrovoho zabezpechennia sudovo-ekspertnykh ustanov Ukrainy : dys. … kand. yuryd. nauk. Kharkiv [in Ukrainian].
Hazda, I. I. (2014). Analiz psykholohichnykh skladovykh profesiinoi nadiinosti prat-sivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia : psykholohichna : zb. nauk. pr. Lviv. № 2 [in Ukrainian].
Kisil, Z. R. (2017). Do pytannia vdoskonalennia profesionalizatsii kadriv Natsionalnoi politsii Ukrainy. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnu-trishnikh sprav. Seriia : psykholohichna : zb. nauk. pr. Lviv. № 2. URI: http:// dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/855 (data zvernennia: 21.02.2021) [in Ukrainian].
Kliuiev, O. M. (2019). Problemy rozvytku profesiinoho rivnia pratsivnykiv sudovo-eks-pertnykh ustanov Ministerstva yustytsii Ukrainy. Aktualni pytannia sudovoi eks-pertyzy ta kryminalistyky : zb. mater. mizh nar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 150-rich. z dnia narodzh. Zasl. prof. M. S. Bokariusa (Kharkiv, 18—19.04.2019). Kharkiv [in Ukrainian].
Kochetkova, N. A. (2012). Psykhodiahnostychni tekhnolohii pokrashchennia efektyvnos-ti kadrovoho potentsialu v systemi derzhavnoi sluzhby. Derzhavne budivnytstvo : elektron. nauk. fah. vyd. Kharkiv. № 1 [in Ukrainian].
Lazorenko, O. V. (2014). Obhruntuvannia propozytsii kerivnykam prykordonnykh pidroz-diliv shchodo orhanizatsii psykholohichnoi pidhotovky personalu do nesennia sluzhby v prykordonnykh nariadakh. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsional-noho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Seriia :Psykholohichni nauky : zb. nauk. pr. Mykolaiv.Vyp. 2.12 (103) [in Ukrainian].
Ovsiannikova, Ya. O. (2013). Efektyvna psykholohichna pidhotovka do profesiinoi di-ialnosti yak zasib profilaktyky «syndromu» vyhorannia u pratsivnykiv DSNS Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. No 3 (34) [in Ukrainian].
Petrova, I. A., Sniherov, O. P. (2018). Shliakhy vdoskonalennia systemy pidhotovky su-dovykh ekspertiv v Ukraini. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy ta kryminal-istyky : zb. mater. mizh nar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 95-rich. stvor. KN-DISE im. Zasl. prof. M. S. Bokariusa (Kharkiv, 10—11.10.2018). Kharkiv [in Ukrainian].
Polozhennia pro orhanizatsiiu sluzhbovoi pidhotovky pracivnykiv Natsionalnoi polit-sii Ukrainy : zatv. nakazom MVS Ukrainy vid 26.01.2016 r. № 50 (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0260-16 (data zvernennia: 23.02.2021) [in Ukrainian].
Polozhennia pro Tsentralnu ekspertno-kvalifikatsiinu komisiiu pry Ministerstvi yustytsii Ukrainy ta atestatsiiu sudovykh ekspertiv : zatv. nakazom Miniustu Ukrainy vid 03.03.2015 r. № 301/5 (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0249-15 (data zvernennia: 22.02.2021) [in Ukrainian].
Simakova-Yefremian, E. B., Derecha, L. M. (2019). Problemy pidboru naukovykh kadriv dlia zdiisnennia sudovo-ekspertnoi diialnosti. Visnyk ONDISE : zb. nauk. pr. Ode-sa. Vyp. 5 [in Ukrainian].
Sova, M. O. (2014). Profesiino-psykholohichna pidhotovka pratsivnykiv penitentsiarnoi sluzhby do samorehuliatsii v ekstremalnykh sytuatsiiakh operatyvno-sluzhbovoi diialnosti. Naukovyi visnyk Instytutu kryminalno-vykonavchoi sluzhby. № 2 [in Ukrainian].
Tkachenko, N. M. (2018). Udoskonalennia profesiinoi pidhotovky sudovoho eksperta — vazhlyvyi faktor rozvytku ekspertnoi dydaktyky. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky : zb. nauk. pr. Kharkiv. Vyp. 18. DOI: https://doi. org/10.32353/khrife.2018.22 (data zvernennia: 22.02.2021) [in Ukrainian].
О. В. Курдес

Abstract views: 89
PDF Downloads: 89 PDF Downloads: 55
Published
2021-07-27
How to Cite
KurdesО. (2021). Features of the psychological training of forensic experts as a component of the adaptation process to working conditions. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 23(1), 110-122. https://doi.org/10.32353/khrife.1.2021.08