Forensic support of the activities of forensic science institutions and pre-trial investigation and inquiry bodies in counteraction to crime


Keywords: criminalistics, genesis, scientific viewpoint, improvement, inves-tigator, inquiry body, prosecutor, forensic science institutions, support, crime counteraction, science, forms, methods, methodology, scientific and technical tools.

Abstract

 Pressing issues of forensic support of activities of pre-trial investigation and inquiry bodies in countering criminal offenses are outlined.

The concept and essence of crime counteraction are considered. The article analyzes the national criminal procedural legislation, departmental regulatory legal framework and their amendments concerning the direction under study, genesis of scientific findings on theoretical and applied issues of forensic support of the activities of pre-trial investigation and inquiry bodies in this direction, as well as the genesis of the concept and essence of forensic science as a science.

The modern state of the development of forensic science, current high-priority issues and feasibility of changing the scientific paradigm of forensic science as well as the use of innovations are studied; ways for their improvement are proposed. Theoretical and applied problematic issues of criminalistics are subject to thorough study and resolution. Fundamental changes are required both in criminalistics in general and in particular in its individual areas. The current legislation, law enforcement agencies, forensic science institutions, prosecutors’ bodies and judicial bodies, as well as law enforcement, in which modern advances in science and technology (in particular, computer and telecommunication technologies) are being implemented should be reformed. The article highlights such problematic issues as the improvement of the forensic characteristics of cer-tain types of crimes, forensic techniques combining forensic techniques and tac-tics. The issue of further implementation in law enforcement and forensic expert activities of promising molecular genetic examinations for pre-trial investigation bodies, including the method of DNA analysis is outlined separately and fully.

Relying on the results of research, specific author proposals and recommenda-tions are provided on the studied area of activity in general and in individual directions.

References

Bakhin, V. P. (1987). Sledstvennaia situatsiia i takticheskoe reshenie. Spetsializirovannyi kurs kriminalistiki : uchebnik. Kiev [in Russian].
Belkin, R. C. (1997). Kurs kriminalistiki : v 3-kh t. T. 1 : Obshchaia teoriia kriminalistiki. Moskva [in Russian].
Belkin, R. S. (2000). Kriminalisticheskaia entsiklopediia. 2-e izd., dop. Moskva [in Russian].
Belkin, R. S. (1986). Obshchaia teoriia sovetskoi kriminalistiki. Saratov [in Russian].
Bernaz, V. D., Biriukov, V. V., Volobuiev, A. F. (2011). Kryminalistyka : pidruchnyk ; za zah. red. A. F. Volobuieva. Kharkiv [in Ukrainian].
Gerasimov, I. F. (1994). Obshchie polozheniia metodiki rassledovaniia prestuplenii. Kriminalistika : uchenik ; pod red. I. F. Gerasimova, L. IA. Drapkina. Moskva [in Russian].
Goncharenko, V. I. (1980). Ispolzovanie dannykh estestvennykh i tekhnicheskikh nauk v ugolovnom proizvodstve (Metodologicheskie voprosy) : monograf. Kiev [in Ukrainian].
Danshyn, M. V. (2014). Mistse kryminalistyky u systemi yurydychnykh nauk : avtoref. … dys. d-ra yuryd. nauk. Kharkiv [in Ukrainian].
Dunaiev, O.V. (2013). Aktualni pytannia sudovo-medychnoi henetyky v Ukraini. Ukrain-skyi medychnyi almanakh. № 1 T. 16 [in Ukrainian].
Diachenko, N. M. (2011). Osnovni etapy rozvytku molekuliarno-henetychnoi ekspertyzy v Derzhavnomu naukovo-doslidnomu ekspertno-kryminalistychnomu tsentri MVS Ukrainy. Kryminalistychnyi visnyk. № 1 (15) [in Ukrainian].
Zhuravel, V. A. (2007). Suchasni kontseptsii formuvannia okremykh kryminalistychnykh metodyk rozsliduvannia zlochyniv. Visnyk Nacionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. Vyp. 2 (49) [in Ukrainian].
Zhuravel, V. A. (2018). Sytuatsiia slidcha. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia : u 20 t. T. 20 : Kryminalistyka, sudova ekspertyza, yurydychna psykholohiia ; redkol. V. Yu. Shepitko (holova) ta in. Kharkiv [in Ukrainian].
Shepitko, V. Yu., Zhuravel, V. A., Konovalova, V. O. (2019). Kryminalistyka : pidruchnyk : u 2 t. T. 1 ; za red. V. Yu. Shepitka. Kharkiv [in Ukrainian].
Komarov, I. M. (2002). Kriminalisticheskie operatsii v dosudebnom proizvodstve : mono-graf. Barnaul [in Russian].
Konovalova, V. O. (2007). Alhorytmizatsiia v teorii kryminalistyky. Visnyk Nacionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. Vyp. 1 (48) [in Ukrainian].
Kryminalistyka (2004). Рidruchnyk ; za red. V. Yu. Shepitka. 3-tie vyd., pererob. i dopov. Kyiv [in Ukrainian].
Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 4651-VI (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (data zvernennia: 18.09.2020) [in Ukrainian].
Maiorov, A. V. (2014). Viktimologicheskaia model protivodeistviia prestupnosti : mono-graf. Moskva [in Russian].
Matusovskii, G. A. (1976). Kriminalistika v sisteme nauchnykh znanii. Kharkov [in Rus-sian].
Shepіtko V. IU. (2003). Tendentsії і perspektivi rozvitku krimіnalіstiki (kontseptual-nіst pіdkhodіv і diskusіinіst pogliadіv). Aktualnі problemi krimіnalіstiki : mat-li Mіzhnar. nauk.-prakt. konf. (Kharkіv, 25—26.09.2003). Kharkіv [in Ukrainian].
Mostovshchikov, E. Professor na trope voiny. Russkii reporter. 10.04.2014. URL: https:// expert.ru/russian_reporter/2014/14/professor-na-trope-vojnyi (data zvernennia: 20.02.2021) [in Ukrainian].
Smakhtin, E. V. (2009). Kriminalistika: sootnoshenie s ugolovnym i ugolovno-protses-sualnym pravom : monograf. ; pod obshch. red. A. S. Podshibiakina. Moskva [in Russian].
Stepaniuk, R. L., Perlin, S. I., Kikinchuk, V. V. (2019). Kryminalistychne doslidzhennia DNK: tekhnolohii ta mozhlyvosti : navch. posib. Kharkiv [in Ukrainian].
Shepitko, V. Yu., Zhuravel, V. A. (2009). Typovi systemy taktychnykh pryiomiv: proble-my rozrobky ta efektyvnoho zastosuvannia. Pytannia borotby zi zlochynnistiu : zb. nauk. pr. Kharkiv, Vyp. 17. 237—251 [in Ukrainian].

Abstract views: 71
PDF Downloads: 151 PDF Downloads: 22
Published
2021-07-27
How to Cite
Yukhno, O. (2021). Forensic support of the activities of forensic science institutions and pre-trial investigation and inquiry bodies in counteraction to crime. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 23(1), 61-74. https://doi.org/10.32353/khrife.1.2021.04