[1]
V. N. Syrykh and A. V. Vasilchenko, “HAZARD ANALYSIS FOR EXPLOSION OF THE METHANE CYLINDER”, TPFSC, vol. 16, pp. 299-304, Nov. 2016.