(1)
Syrykh, V. N.; Vasilchenko, A. V. HAZARD ANALYSIS FOR EXPLOSION OF THE METHANE CYLINDER. TPFSC 2016, 16, 299-304.